Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allerwegen ook worden de hollandsche architekten uitge* noodigd om in Europa te bouwen! Tegen de .Amsterdam* sche Richting" gaat de „Rotterdamsche School", bij monde van Kropholler, in verzet, als een te sterk*gewaagd experi* ment..

— De Heer Borel is een „Chinees" in Holland. Ik ken van hem geen enkel hoUaad»chl>oek. Over Zuid*Nederlandsche kunst praat hij als een Haagsche straatveger over een machien* geweer. Als men oud wordt....

— Een Hollander praat, in het algemeen, meer uit zijn hoofd dan uit zyn harf; daarentegen een Vlaming meer uit het hart.

— De Utrechtsche en Haagsche Protestanten weigeren het Driekoningenraam van Toorop in hun kerken, omdat zij „roomsche prentjes" zondig achten. Maar de Hollandsche Roomschen verdragen dat de niet*katholieke Schelfhout hun kerken met gebrandschilderde ruiten versiert.... Waar is nu de levens*breedheid?

— Als hollandsche kapelaans prediken zijn ze dikwijls breed* sprakig en uitvoerig; over „taalmateriaal" beschikken ze iruim en vrijgevig. Meer echter dan bij vlaamsche priesters lis de ondergrond van hun prediking bijbelsch, apologetisch ien exegetisch. Een vlaamsche preek is gemoedelijker en war* ' mer: hij steunt meer op stichting en moraliseering. Er is in

Vlaanderen te weinig diepzinnig geloofsonderricht in de preek en erg weinig steun op schriftuurlijke tekst b.v. Paulus. Van daaruit staat Vlaanderen zwakker tegenover het Protes* tantisme dat juist in apostolische teksten groote bewijskracht zoekt En er is in Vlaanderen onder de massa groote behoefte aan het historisch geloofsbewijs, als een steunstok voor het religieus levenl

Guido Gezelle! We weten hem als onze natuurlijkste

dichter, die uit de meest argelooze drang van z'n gemoed

52

Sluiten