Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLANDSCHsBELGISCHE TOENADERING

EEN VERKLARING AAN NEDERLAND

„Wij moeten zorg dragen dat zij (de Vlamingen), die met ons (Hollanders) strjj» den voor 'het recht der taal, in ons bond* genooten vinden, op wie niet alleen valt te rekenen ïn dagen van vrede, maar ook in dagen van strijd. Laat ons met Holland» sche eerlijkheid hen bijstaan in dien strijd vooral. Laten wrj hun het juiste voorbeeld geven van die eenheid, welke ten laatste zal en moet zegevieren."

(Dr. Schaepman. — Uit een rede, uitgesproken den 18 Febr. 1895 in het Gebouw van Kunsten en Weten» schappen te Utrecht) „Het is ons reeds doodelik genoeg, dat, in het algemeen gesproken, in zake van kunde en kunste, Holland en België op hun eigen leven."

(Albrecht Rodenbach, Voorrede van: „Ondrun".) „Taal en Geschiedenis: ziedaar banden die beide de Natiën nog lang zullen ver» binden. Voor de beoefenaren van Vader» landsche Taal en Geschiedenis, zoo hier als daar, zal de staatkunde nog in geene eeuw in staat zijn, de banden die onze Noordelijke gewesten aan eenige der zuide» Hjke en deze aan gene verbinden, los te rukken". (De Gids 1839).

Honderden Vlamingen verlangen, na den oorlog, minder naar eene politieke dan naar eene zuiver»cultureele toe» nadering van Holland tot Vlaamsch»België. Holland toch is uit de yerstandshoedanigheid van zijn ras aangewezen de gevoelswaarde van het Vlaamsche volk te volledigen: is

SJ 69

Sluiten