Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Holland heeft de Vlaamsche Beweging als sociaabkultureel teeken evenmin begrepen als geholpen.

Want heeft het Hollandsch volk tot nog toe genoegzaam, naar verhouding zijner kultureele kracht, de Vlaamsche be* weging ondersteund?

Nu ik mij reeds lang in Holland bevind en er eet, slaap, wandel, praat, en schrijf, ben ik hierover dagelijks teleur* gesteld.

Onbewezen en onvervuld blijft de meening van Mr. W. H. de Beaufort, waar hij in De Gids (Jrg. 1906) naar aanleiding van Eug. Baie's Hollando*Belgische politieke toenaderings* pogingen, de „verzoening" constateert tusschen de Hollanders en Belgen, terwijl hij reeds als een sprookje van ouderen tijd aanziet de inmiddels nog altijd gangbare klacht van Jan van Beers en Hendrik Conscience dat de Vlamingen om eenige toenadering bij Holland nog altijd „tevergeefs op de gesloten koetspoort klopten."

Immers, wanneer ik mij herinner dat de Fransche Republiek jaarlijks in hare Kamers geheime gelden stemt voor de ver* fransching van Vlaamsch België, aan de vooraanstaande Bel* gische verfranschers de „palmes académiques" officieel toe* kent en zich, vóór den oorlog, vanuit de Fransche „Chambre des Députés" openbaar verzet heeft tegen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, terwijl het Belgisch succursaal der „Alliance francaise" de stelselmatige verfransching van Vlaamsch=België doordrijft, *) dan betreur ik Hollands zelf* genoegzaamheid als volk en als staat.

Weliswaar, er bestaat „toenadering" tusschen Vlaamsche en Hollandsche intellectueelen; er is tusschen hen eene pla* tonische confraterniteit; maar die is in den regel zoo onschul* dig, dat zij hoogstens tot een bloemzoeten uitbloei komt in congressen, vereenigingen en papieren verbonden.

Redactioneele samenwerkingen tusschen Noord* en Zuid* Nederlanders in periodieken als: „Vlaanderen", „Jong HoU land', „De Arbeid', „Vlaamsche Arbeid", blijken dan nu ook

72

Sluiten