Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverschillig tegenover de toekomst van het Vlaamsche volk2") en zulks als 't ware uit onoverwogen nawrok om de revolutie van '30, 24) waaraan naast eenige Franschgezinde Liberalen, Frankrijk en Engeland hoofdzakelijk schuld had* den en ook voorzeker omdat het Orangistisch Protestan» tisme hier in Nederland geen zusterliefde voelt voor een in hoofdzaak „Katholiek" Vlaanderen.") In 85 jaar is er dan ook eigenhjk meer belangstelling uit ZuicUNederland naar Holland gegaan dan uit Noord»Nederland naar Vlaanderen, terwijl wij ons het meest mogen beroemen op de historische sympathieën van Thijm's „Warande", van „De Gids", waar* van Potgieter de leidende genius was en op de werkzaamheid der „TaaU en Letterkundige Congressen", waar Paul Frede> ricq en Alfons Sevens het levendigst gediscoureerd hebben voor de Noord«Zuid*toenadering. Er roert hier nu weinig dat voor VlaamschoBelgië naar boven wil en de kleine kern Noord*Nederlanders die zich om ons bekommernis men kwalijk genegen; men is immers bovenal bezorgd om smok» keiwaar en levensmiddelenduurte. Men doet aan „klein» degelijkheid".

En toch zijn de naaste gebeurtenissen voor de Vlaamsche Beweging zeer zorgwekkend,; door Duit sche en Fransch» gezinde schuld en, helaas, door sommige grievende Belgische Reg eeringsfouten is de actueele Vlaamsche strijd gesplitst in verscheidene wanhopige richtingen; de Vlaamsche Beweging is nu eene twistkroeg, waar de Vlaamsche voormannen zich te goed doen aan malkanders lijf en ziel; het Vlaamsche volk zelve in bezet»België en de andere landen verwildert, ver» hongert en verbeest van dag tot dag; de Fransküjon — niet de Waal, maar de verfranschte Vlaming — jubileert en hitst uit laag»politieke redens met pamfletten en praatjes in de eigen Vlaamsche taal, het eigen volk tegen zijne leiders op en maakt hen verdacht voor „dembboches" en ,,bas»Prus» siens", terwijl drie»kwart Vlamingen aan het Fransche front vechten voor een vrij onafhankelijk België; het heet immers

79

Sluiten