Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat in Bezet *België August Borms verkocht is aan de Duit* schers, dat in Noord*Nederland René de Clercq bewuste handlanger is van Duitschen invloed en dat zelfs Dr. „Franz" van Cauwelaert — men leze de XX Siècle, de „Telegraaf" en het „Belgisch Dagblad" — een „professeur emboché" is. Men gaat zelfs zoover ons volk te intimideeren door schrome* lijke doodsbedreigingen te uiten tegen de vaderlandsche Flaminganten, wanneer de alliés België herwonnen hebben. **)

Het Vlaamsche volk begint daardoor de Vlaamsche Be* weging te mistrouwen onder zijne legitieme verbolgenheid tegen al wat Duitsch is; en die verbolgenheid is een psychisch massagevoeL ÏT) dat behendig nu door den Franskiljon ge* ëxploiteerd wordt tegen de Vlaamsche Beweging in bezet* en onbezet België en ook in Nederland, terwijl hij bovendien occulte profijten trekt uit de Belgische nagevoelens van '30; de leus „liever dood dan Duitsch" is daarbij het uiterst* gevoelig proefkonijn, waarop nu reeds de Fransche Marianne haar cultuur*serum probeert om het Vlaamsche volk door zich*zelve te doen vergiftigen. De haat tegen de Duitschers wordt stelselmatig aangekweekt om des te beter in een zelfden greep Vlamingen en Duitschers te wurgen.

Daarbij de welbegrepen bedoeling van het officieel Frans* kiljonisme is door gebruikmaking van sommige antbgouver* nementeele — maar dan nog niet on*vaderlandsche — — daden van talrijke Flaminganten, de Vlaamsche Be* weging in de gestalten zijner voormannen als „sans patrie" 's verdacht*van*Duitschgezindheid te maken en aldus eene moreele scheiding te bewerken tusschen de flaminganten en het Vlaamsche volk "); aan dit onteerende werk helpt zelfs een „Vlaamsch krantje" in Noord*Nederland mee, alsmede de vaderlandslooze pen van een onnoembaar Antwerpsch journalistje in „De Telegraaf'.

Op deze wijze zou de „Franskiljonnerie" er in gelukken het Flamingantisme de geïsoleerde antisociale plaats te doen innemen, welke zij zelve nu nog in België bekleedt, m. a. w.

80

Sluiten