Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alexandre Gendebien, qui songeait alors ó une réunion de la Betgique ó la France, résolurent de tenter un mouvement."

„De Belgische omwenteling van 1830 was voornamelijk het werk der Walen en de mannen, die haar organiseerden, waren door geboorte of opvoeding de Fransche ideëen toegedaan." (Iets over de Vlaamsche Kwestie, — door D. H. in De Gids, 1871).

„De jonge Gendebien drong van Brussel uit bij de Fransche Regeering reeds 2 of 3 Augustus op annexatie van België aan en beloofde alle succes aan eene onderneming van dien aard.

De Brouckère, de Stassart en de Hou begaven zich begin Augustus naar Parijs om over de vereeniging met het thans liberale Frankrijk te onderhandelen en Lafayette, den be* wonderden held der Julidagen, en andere invloedrijke Fransche leiders voor hun plan te winnen, gesteund door den verbannen De Potter en zijne vrienden, door Charles Rogier, te Luik en andere jonge liberalen". (Cfr. P. J. Blok, idem).

„Reeds dadelijk trekt het de aandacht dat de Vlaamsche gewesten, in 1815 het onwilligst om zich te laten vereenigen, in 1830 het traagst waren om zich af te scheiden." (Colen* brander „De Belgische Omwenteling.")

En in den voortijd der Revolutie: „Dat er in Frankrijk eene gevaarlijke strooming bestond, die de uitbreiding van Frank* rijks grenzen over België en tot den Rijn ten doel had, was ook aan de Nederlandsche Regeering niet onbekend." (Cfr. P. J. Blok, idem).

De rol van het Vlaamsche volk tegenover Holland was tijdens de geheele Revolutie dus zeer passief en waar het aan eenig contra*Hollandsch „activisme" deel nam, buitengewoon beperkt en ondergeschikt. „Het Waalsche element leidde, het Vlaamsche volgde", merkte reeds Dr. H. Colenbrander in „De Belgische Omwenteling" op. Aan de Orangistische Vlaamschgezinden van toen viel trouwens reeds de verdacht* making te beurt die nu, uit hetzelfde Franschgezind midden, de tegenwoordige Flaminganten ten overstaan van Duitsch*

100

Sluiten