Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

GRIEKSCHE WIJSBEGEERTE.

werd men er in opgenomen; het dagelijksch werk was zorgvuldig geregeld en de tijd werd verdeeld tusschen geestes- en lichaamsoefeningen (waarbij de muziek niet werd vergeten), baden, en gemeenschappelijke maaltijden. Het eten van visch, vleesch en boonen was verboden. Een der voorschriften luidde „laat den slaap niet over uwe zachte oogen neerdalen, voordat gij de werkzaamheden van den dag zijt nagegaan met de drie vragen: waarin heb ik misdaan, wat heb ik uitgericht, welke plicht is door mij niet vervuld?" In al deze opvattingen en inrichtingen en ook in de liefde voor den aristokratischen regeeringsvorm, spreekt zich het karakter van den Dorischen stam uit, en zoo heeft men de school van Pythagoras vaak Dorische philosophie genoemd, welke zich in de kolonie vrijer kon ontwikkelen dan in het conservatieve moederland. Zeker ging er van den bond een groote zedelijke kracht uit, en ook in de politiek was zijn invloed van gewicht, totdat door de toenemende ontwikkeling der demokratie de Pythagoraeërs, soms onder hevige vervolgingen, langzaam werden teruggedrongen.

Wat hun wijsbegeerte betreft — • de uitnemende verdienste der Pythagoraeërs bestaat hierin, dat zij de groote beteekenis van het getal voor het menschelijk kennen hebben ingezien en aangetoond. Hiertoe kwamen zij door hun wiskundige, astronomische en muziektheoretische ontdekkingen. De beweging der hemellichamen in den welgeordenden kosmos volgt een vasten, door getallen uitdrukbaren, rythmus. Ook in de muziek berust alle harmonie op de verschillende, in getallen aan te geven, lengtes en lengteverhoudingen der snaren; het qualitatieve laat zich hier quantitatief bepalen. — In het algemeen is het getal datgene, wat orde brengt in het ongeordende, wat het nog onbepaalde bepaalt en begrenst, wat alle onzekerheid, vaagheid, twijfeling en leugen opheft. Alle natuurwetenschap berust op een meten en tellen. De Pythagoraeërs anticipeerden in zekeren zin de moderne physika,

Sluiten