Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beheerschte, of de solisten teegen hun taak opgewassen waren — dat laat ik oover aan deskundigen.

Alleen heb ik wel recht tot de opmerking, dat een klein koor, van zeer goede stemmen en zeer muziekale zangers, meer kracht heeft, ook in deeze groote zaal, dan een ge« weldig koor van tienmaal zooveel zangers — zooals we dat op sommige Mengelbergsconcerten hooren, waarbij wel het geraas grooter is, maar de intensiteit van de muziek niet wordt verhoogd.

Zonder twijfel zou Bach zelve ook het kleine koor ver* koozen hebben. Met het aantal zangers stijgt toch ook meestal het aantal slechte zangers — en het gevolg is méér gerucht, maar minder muziek.

Van alles, wat in het tweedaagsch jubileum ten gehoore is gebracht, scheen mij de Mis van Palaestrina verreweg het zuiverste en het schoonst. Ik wil daarmee niet zeggen, dat ik deeze kerkmuziek hooger stel dan al wat er later gekoomen is. Maar voor dit koor, onder deeze leiding, scheen mij Palaestruuumuziek de allerbeste, die ze kunnen bereiken. Het is muziek uit de oude doos, maar in zijn soort volmaakt, het meest harmonisch aandoende van al, wat ten gehoore werd gebracht.

Ook meer harmonisch dan de Bach'sche werken. Ik had Zaterdagnamiddag, in een kamer, door een gevoelig dilettant, een suite van Bach hooren speelen, en ik was toen heeviger ontroerd dan op den ganschen avond. Het kwam mij vóór, dat er iets was als een vergissing, een misverstand omtrent het ware weezen van Bach's kunst.

Vooral bleek dat uit de poogingen, die men doet om de in den tekst uitgedrukte gevoelens in de muziek terug te vinden. Mij komt dat voor als een ij del zoeken. Bach was zonder twijfel een vroom, godsdienstig man, hij gevoelde den goddelijken aard zijner muziekale inspiratie en zocht daarom naar religieuze teksten voor zijn composities. Maar

11

Sluiten