Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als gij een eerlijk zoeker zijt, zult gij Mij op eenmaal zien.

Gij zult mij in een oogwenk ontmoeten.

Kabir zegt: O, Sadhoe*) God is de adem van alle adem.

II

Het is niet noodig den heiligen te vragen tot welke kaste hij behoort

Want de priester, de krijgsman, de koopman en al de zes en dertig kasten zoeken gelijkelijk God.

Het is enkel dwaasheid te vragen wat de kaste is van een heilige.

De barbier heeft God gezocht, de waschvrouw en de timmerman.

Zelfs Raidas was een zoeker naar God.

De Rishi6) Swapacha was een leerlooyer van zijn kaste.

Hindoes en Muzelmannen hebben dat Einde bereikt, waar geen onder* scheidingsmerk meer overblijft.

m

O, vriend, hoop op Hem, terwijl gij leeft, weet terwijl gij leeft, versta terwijl gij leeft, want in het leeven schudt de verlossing.

Als uw kluisters niet gebrooken worden tijdens uw leeven, welke hoop blijft er oover op bevrijding in den dood?

Het is maar een ijdele droom dat de ziel met Hem vereenigd zal worden, alleen omdat zij het lichaam verlaten heeft.

Als hij nu gevonden wordt zal Hij ook dan gevonden worden.

Zoo niet, dan gaan wij slechts woonen in de stad des doods.

Als gij nu de vereeniging hebt, dan zult ge hem in het Hiernamaals hebben.

Baad u in <te Waarheid, ken den waren Leermeester, geloof in de ware Naam. , c

Kabir zegt: Het is de zoekende geest die helpt. Ik ben de slaat van deeze zoekende geest.

IV

Ga niet naar den tuin der bloem< O, mijn vriend ga niet daarheen. In Uw lijf is de tuin der bloemen. Zet u op de lotos en aanschouw

vandaar de Oneindige Schoonheid.

*) Sadhoe = Broeder. *) Rishi = Wijze.

20

Sluiten