Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Musici en virtuoozen hebben soms een merkwaardige on* verschilÜgheid voor de uitrusting en de zichtbare omgeeving, waarin ze optreeden. De geluids*harmonieën zijn hun hoofd* zaak en voldoende. De wijdere accoorden van stemming en vizie laten hen veelal koud.

Maar dit Amsterdamsche publiek waardeert Mahler nog om iets anders en iets meer. Het is onbetwistbaar en het strekt hun tot eer, dat ze in Mahler ook vooral den vroomen mensch met diepe godsdienstige aspiraties eeren en hun aandacht, hun geestdrift zegt duidelijk, dat ze iets in deeze muziek vinden, wat hun half* of heel*bewuste dorst naar het goddelijke en boovenzinlijke bevreedigt.

Maar hoe is het dan moogelijk, dat deeze menschen, die toch wel weeten, wat een schoon kerkgebouw beteekent voor het religieuze gemoed, genoegen neemen met zulk een plat* burgerlijk gewrocht, zulk een ordinaire kast als dit bouw* werk, waarvan de eenige deugd is, dat er een paar duizend menschen in kunnen, beschermd voor reegen en wind, en in de geleegenheid gesteld de geluidenstroom in alle hoeken behoorlijk te ondergaan?

De sfeer van een permanent circus is mooyer, stemmings* voller en beeter geschikt de beste muziek waardig te om* vangen en af te sluiten, dan dit stijllooze rechthoekige ver* trek, deeze reusachtige dentisten*wachtkamer of biersalon.

Een derde van de griezelige ruimte wordt ingenoomen door de geplastroneerde heeren en te pronk zittende of staande dames van orkest en koor, die door hun strakke houding en grelle verlichting de herinnering wekken aan figuuren in een kermis*spul, waarop men met ballen gooyen mag. Terwijl een voortduurend heen en weer geloop met kooperên instru* menten, een in 't oogvallend gescharrel met gongs en pauken, met beezems en potten en pannen, al de verborgen mekaniek van een grootsch geheel onder de aandacht brengt

54

Sluiten