Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en collega's, om gemeenschappelijk op te treeden. En zoo stichtten wij te samen de kliniek voor psycho*therapie te Amsterdam, waarvan Van Renterghem tot heeden toe nog steeds met groot succes de leiding heeft.

Door dit voorbeeld is de verdienste van Van Renterghem reeds voldoende aangeduid. Hij heeft twee zeer buiten* gewoone eigenschappen. Ten eerste de ruime blik en het volslagen gemis aan vooroordeel, waardoor hij voor elk nieuw denkbeeld op weetenschappeUjk gebied terstond ontvanke* lijk is. En ten tweede het taaye geduld, waarmee hij dat nieuwe denkbeeld in de praktijk doorzet. Beide qualiteiten zullen de oorzaak zijn, dat zijn naam altijd met eere ge* noemd zal worden in de geschiedenis der medische weeten* schap. Eer hij zich op de psychotherapie toelegde, was hij leerling van den Belgischen geleerde Burggrave. Deeze was ook een baanbreeker en stichter eener nieuwe méthode. Hij wilde de toediening van geneesmiddelen brengen op zuiver weetenschappelijke hoogte, daar de tot nog toe heerschende wijze, waarop de pharmacie werd uitgeoefend, met haar lange recepten en het werken met allerlei half*bekende stoffen hem onweetenschappelijk voorkwam. Hij diende dus alleen chemisch zuivere stoffen toe, waarvan de werking naauw* keurig was onderzocht, en die op volkoomen exacte weeten* schappelijke wijze waren bereid. Zij werden zorgvuldig, fabriekmatig gedoseerd en in granules verstrekt. Deeze méthode heette dosimétrie en is door Van Renterghem nog niet geheel verlaten. Ook in deeze dosimétrie heeft Van Renterghem een geweldige arbeid geleeverd. Hij heeft nJ. van alle therapeutisch aangewende stoffen, waaronder de zwaarst bekende vergiften, die de meeste geneesheeren niet durven toedienen, een ooverzicht gegeeven in een lijvig boek* deel en daarbij elke stof op eigen lichaam toegepast, totdat hij de eerste vergiftigingsverschijnselen kon constateeren. Wat dit zeggen wil, kan misschien alleen een geneeskundige begrijpen, maar ik meen niet te ooverdrijven, wanneer ik het

59

Sluiten