Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een weetenschappelijke heldendaad noem, die in de annalen der medische weetenschap met eere genoemd zal worden.

In de jaren dat Van Renterghem en ik hebben samen* gewerkt, hebben wij bij veel succes, waarvoor wij dankbaar mogen zijn, ook natuurlijk meenige teleurstelling ondervon* den. De psychotherapie is niet zoo gemakkelijk en niet zoo eenvoudig als zij wel eens in den aanvang schijnt. Hoe meer wij haar toepassen, des te meer zien wij, dat zij nog geheel in haar kindsheid is en dat zij eerst dan volle vlucht kan neemen, wanneer de geheele psychologie een grondige herziening heeft ondergaan. Eevenals de medische weeten* schap niet vooruit kan koomen zonder deugdelijke kennis der hulpweetenschappen, zoo lijdt de psycho*therapie altijd nog aan het gebrekkig inzicht van den samenhang tusschen gees* tes* en zieleleeven en de meer materieele verschijnselen. Tot nog toe is die weetenschap door bekrompenheid en ingeroest vooroordeel belemmerd, maar Van Renterghem is eevengoed overtuigd als ik, dat haar grondbeginsel juist is, dat ons streeven ging in de goede richting en dat de methode door uitbreiding en geduldige observatie nog een groote toekomst tegemoet gaat.

Zeven jaar lang heb ik met Van Renterghem op de aan* genaamste wijze samengewerkt en toen het verschil in ons beider aard en krachten een scheiding noodzakelijk maakte, geschiedde dat met volle waardeering van elkanders motie* ven. Van Renterghem heeft de hem aangeweezen taak op de meest eervolle wijze voortgezet. Hij zou met zijn zeven* tigste jaar volle recht hebben op een otium cum dignitate, maar ik denk wel dat, zoowel de veele patiënten die op zijn persoonlijke hulp vertrouwen, als zijn eigen onverzadelijke werklust, hem nog meenig jaar in frissche arbeidzaamheid zullen doen voortgaan.*)

(1915)

*) Hij viert 9 Juni van dit jaar (1925) zijn tachtigjarig jubilee in goede gezondheid.

60

60

Sluiten