Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den lust in 'het „vak" verlooren toen ik meer en meer begreep wat er doeleind en beteekenis van is. De medici zijn inder» daad niet waarvoor ze zich uitgeeven: „menschen*redders." Het zijn lichaamsredders, en zeer vaak, bijna altijd, men* schensbedervers. Maar daarom sta ik toch niet voor mezelven in, en ook niet voor Brouwer, als het mocht voorkoomen dat hij of ik, of iemand die ons dierbaar is, appendicitis kreeg. Vermoedelijk zullen wij beiden niet naar een barbier of kwakzalver gaan, maar om den meest vertrouwbaren operateur roepen, en dien deemoedig en vertrouwend onzen nood klagen, en om bijstand vragen.

We zullen, zooals men zegt, een toontje lager zingen.

En ditzelfde komt, naar mijn ervaring, te pas bij het spreeken oover intellect en weetenschap.

Die twee zaken staan zonder twijfel te hoog aangeschree* ven. In mijn studententijd stonden ze als soevereine machten booven de gansche menschheid. Ik was 'hun in leeven en werken onderdanig, ik leefde en dacht in de sfeer van Mul* tatuli, die zwoer bij 2 X 2 = 4 en spotte met buitenissig* heeden. Maar toch, toen ik zoo oud was als de student Brouwer tijdens het ontstaan zijner Delftsche reede, stak ook in mij de revolutionair het hoofd op en deed ik in mijn bevrijding s*geschrift, den eersten aanval op die zelfde twee despooten, die door Brouwer zoo forsch in een hoek worden getrapt. Mijn aanval was, in oovereenstemming met mijn van Brouwer's afwijkend temperament, voorzichtiger en zachtzinniger. Maar, naar ik meen, niet minder doeltref* fend. Dokter Cijfer en Pluizer, uit de kleine Johannes, zijn de twee representanten van dezelfde valsche satanische machten, natuur*weetenschap en intellect, die de menschheid onder hun tirannie ten verderve voeren.

Ik had toen, wat men noemt, een goed hoofd. Ik kon, met vrij veel gemak, doordringen in elke weetenschap die mij de moeite waard toescheen. Gehoorzame aandacht, gedwee ge*

88

Sluiten