Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zou men hieruit niet opmaken dat alleen de vrouw met „sexe" belast is? En de man dan, zou ik vragen?

Zou er niet eevenveel reeden zijn om te zeggen, dat de man zwaarder met sexe belast is dan de vrouw?

De vrouw heeft een leevensperiode waarin sexe en voort* planting haar booven alles gewigtig vóórkomt. Dan handelt zij werkelijk niets ontziend, voor niets staand, in gehoor* zaamheid aan die geheimzinnige roeping, en dwingt, door haar verleidelijk weezen, tot gelijke gehoorzaamheid.

Maar dan dan treedt 'bij de vrouw in een asexueele

periode. Dan is zij bevreedigd en verzadigd, haar zinnelijke liefdekracht heeft gewerkt en de opgave vervuld — dan is zij bereid voor de geestelijke liefde en het vergeestelijkt leeven.

Maar dan blijft juist de man achter — en er is reeden voor de vrouw om in den man de helsche verleider te zien, die haar terughoudt op het verheeven pad, omdat zijn sexueele driften niet hebben uitgewerkt. Dan gaat de vrouw vóór, en toont zich de beste gids.

Heeft niet zelfs een machtige en oprechte streever naar de volkoomenheid, een reuzen*figuur als Tolstoy, met schaamte erkend dat hij in hoogen ouderdom nog zijn sexualiteit niet ooverwonnen had?

Maar de meest gewoone vrouw is er van bevrijd, wanneer ze kuisch geleefd heeft en het stoffelijk moederschap vervuld.

Men kan het den drie*en*twintigjarigen student niet zwaar toereekenen, dat hij in de vrouw alleen de verleidster zag, maar hij heeft zijn vonnis aandachtig te herzien als hij een* maal door ervaring tot inzicht gekoomen is van de beteeke* nis van de oudere vrouw, de asexueele.

Brouwer zegt: „reine vrouwenliefde kan zeer goed zijn zonder verleiding, zoo leeft ze het meest ongetroebeld soms van zuster tot broer".

Hier ziet Brouwer een schema van hooger waarheid om*

104

Sluiten