Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuuwing schrijver en uitgeever van hun onzinnig plan zou* den afzien, is helaas ijdel gebleeken. Daar ligt het boek, met een in deezen tijd bepaald misdadige verkwisting van fraai papier, met een statig bijhangsel onder den titel: „Commen* taren" bijna even dik als het boek zelf, en daar staat Piet Pijl, semi*arts, aangekondigd als de tweede, verbeeterde éditie van den grooten Dante.

Ik wilde, dat ik Piet Pijl nooit gezien had. Er is in langen tijd geen boek verscheenen, waaroover men zich zoo uitbun* dig vroolijk zou kunnen maken, als oover deeze malle kwasi* poëtische uitbarsting. Alle persiflagen en parodiën, waaraan onze literatuur rijk genoeg is, verbleeken er bij.

Maar ik ken Piet Pijl, semi*arts, als een brave, eerlijke jonge man, zonder twijfel geheel te goeder trouw, ik héb niet meer de meedoogenlooze spotzucht, die voor zulk een executie noodig is, en ik voel eigenlijk vooral ergernis teegen* oover een uitgever, die op zulk een onverantwoordelijk roekelooze en ligtvaardige manier een jong auteur voort* helpt op een weg, waarop hij zich voor zijn leeven blameert en door de heele literaire waereld in ons land in de maling zal worden genoomen.

Voor den schrijver, en vooral voor den poëet is het ver* trouwen van de leezers hoofdzaak. Zonder vertrouwen, zon* der geloof in hem kan zijn uiting niet gewaardeerd worden. Vijandige kritiek tracht dat geloof aan te tasten, en kan op die wijze voor langen tijd het streeven van een waarachtig talent teegenwerken.

Maar hier is het de schrijver zelf, die zich door slechte raadgeeving en vermoedelijk door een kritiek*looze omgee* ving liet verleiden tot een dwaas optreeden, dat het geloof in zijn werk van den aanvang af vernielt. Er zullen wellicht een aantal ligt meesleepbare, weeke gemoederen door het pompeuze gedoe geïmponeerd of ooverdonderd worden. Maar er is in ons land reeds te veel goede poëzie en deugde*

126

Sluiten