Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„God is almachtig en alweetend. Zijn besluiten zijn goed en voor ieder en alles het beste. Dus heeft het geen zin om bizondere voorrechten te vragen, noch om Hem te smee* ken den loop der dingen om onzentwil te wijzigen. Zijn Wil geschiedel Dat is reeds genoeg als gebed. En zelfs dat is ooverboodig, want Zijn Wil geschiedt toch, of wij er om vragen en er in berusten of niet."

Dit is de redeneering, die mij, en met mij veele duizenden afkeerig deed blijven van het gebed, en daarmee van de Katholieke leer.

Katholieken voelen allen, dat dit een dwaze dwaalredenee* ring is. Dat valt ons gemakkelijk, omdat wij allen de zeegen van het gebed dagelijks ondervinden. Teegenoover dat feit moest elke eigenwijze bedenking verstommen. Maar iets anders is het, deeze drogreede logisch te ooverwinnen.

De niet*Katholiek maakt zich een zeekere gedachte om* trent God, en eischt dan, dat de werkelijke God zal zijn en doen naar deeze gedachte. Almacht en Alwijsheid zijn zeeker Goddelijke eigenschappen, maar wij kunnen niet zeggen, die Almacht en die Alwijsheid moet zijn zooals ik mij die denk en begrijp. Want wij kunnen ze ons niet denken of begrijpen.

Vraagt men dan: „zijn er veele soorten van almacht en alweetendheid?" dan is het antwoord: neen! er is maar één Almacht, maar één Alweetendheid, maar ze is niet wat wij er ons van denken of voorstellen. Dat kan niet, want Almacht valt bijna geheel booven ons begrip.

Er gebeuren dagelijks om ons heen allerlei feiten, die in teegenspraak schijnen met wat wij voor Gods wil houden.

Hoe dat moogelijk is, weeten wij niet. Wij kennen alleen het feit, dat onze Vader in den heemel ons menschen vrij* heid heeft gegeeven om te kiezen tusschen Goed en Kwaad, en dat de uitslag deezer keuze voor God hetzij welgevallig, hetzij verwerpelijk is. In 'hoeverre Hij nu de Genade laat

165

Sluiten