Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligen*leevens, die de Kerk voor ons beschikbaar stelt en ter leezing aanbeveelt. Als protestant hoort men daar nauwe* lijks van. Het heet dat ze verdicht zijn, opgesierd en onwaar.

Maar al ware er maar de helft waar van de heiligen*leevens, dan nog zou geen bedachtzaam mensch kunnen aanneemen, dat zooveel oovereenkomstige meededeelingen allen ver* dichtsel en loogen zijn.

En de beweering, dat al deeze verhalen alleen in tijden van barbaarschheid en bijgeloof voorkoomen, gaat niet op. De pastoor van Ars, de kleine Theresia, Gemma Galgani, Maria Alacoque, Katrina Emmerich, Bernadetta, Rumolda, Cou* derc, Benigna consolata ferrero e.a. leefden in de voorige eeuw, dus nog in onzen tijd — en men kan, ook zonder officieele bevestiging door de kerkelijke ooverheid, de ken* teekenen van heiligheid bij hen zonder twijfel bespeuren.

Het felste verzet der protestanten richt zich teegen den Maria*dienst, dien zij afgooderij noemen.

Maar als men het voortleeven der Heiligen en hunnen invloed aanneemt, wat is er dan teegen het onderscheiden van graden van heiligheid, en teegen het geloof aan een uit* verkoorene Heilige, die allen in heiligheid oovertreft? Eene, die mensch geweest is en de Godheid in haar schoot heeft gedragen? In onze waereld is dat een ontzaggelijk wonder, maar waar het als feit is waargenoomen, welk mensch kan dan in zijn onweetendheid beweeren, dat het onmoogelijk kan gebeurd zijn?

Eevenmin heeft de verwaande mensch recht om vol te houden, dat God geen tusschenpersoonen of bemiddelaars gedoogt of noodig heeft.

Vooreerst zijn er talrijke getuigen, duizenden en duizen* den, die de zeegen van Maria's hulp hebben ondervonden, en niet te hooghartig zijn om oopenlijk dank voor die hulp uit te spreeken.

Ten tweede lijkt het een voor den mensch zeer aan*

171

Sluiten