Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matigende houding, teegen een verheerlijkt en hoog*heilig Weezen te zeggen: „ik kom er wel alleen".

Eindelijk sluit de vereering van het hooge Moederweezen, dat nu in verheerlijking leeft, de intieme vertrouwelijkheid met God niet uit Inteegendeel, juist deeze vertrouwelijk» heid, die de 'hoogste zaligheid voor ons armen op aarde is, wordt door de liefderijke werking van Moeder Maria en Zoon Jezus bevorderd. Zij breeken door hun zachtmoedig* heid de starre trots, die God's naderkoomen onmoogelijk maakt.

Twijfel aan de moogelijkheid van tusschenpersoonen en bemiddelaars mist allen reedelijken grond. Er is méér reeden om aan te neemen, dat God bijna altijd werkt door bemidde* ling. In alle kleine gebeurtenissen van ons leeven de onmid* dellijke werking van God's hand te zien, komt mij niet zeer waardig eh eerbiedig voor. Maar in de groote uitkomsten der geschiedenis bespeurt de aandachtige vroome duidelijk, dat God werksaam is geweest, met reeksen van bemidde» lende persoonen.

Een algemeene fout der niet*Katholieken, of der vrijgees* ten, is deeze: dat zij zich een bepaalde voorstelling maken van het onvoorstelbare en dan verlangen, dat het werkelijk gebeuren, het Leeven zelf, en Gods liefdewerking, beant* woordt aan die voorstelling.

Zoo zal men van hen zeer vaak de opmerking hooren: dat als de Katholieke Kerk werkelijk ontstaan was met vóór* lichting van den H. Geest dus door een der persoonen der H. Drievuldigheid, — dat er dan niet zooveel zwakten en gebreeken in zouden zijn. Er zouden geen atheïstische Pausen, geen slechte priesters, geen onwaardige lidmaten kunnen bestaan. Hoe zou God, die toch alweetend en almach* tig is, eindeloos goed, — hoe zou Die zooiets kunnen toe* laten. Of dit, dat een heilige als Jeanne d'Arc in naam der Kerk is vermoord?

172

Sluiten