Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw misdaad, Uw zonde, dat alles richt God ten goede en past in de volmaaktheid van God's schepping.

Dat schijnt U allen daarom wreed en hard, omdat ge kortzichtig zijt en geen besef kunt hebben van wat Vol* maaktheid en Alweetendheid is.

Maar doe als ik, en werp U in God's armen. Behandel Hem als een Vader, die alles beeter weet en Hij zal U als Zijn geliefd Kind behandelen.

Maak U klein, acht u zelve gering, en vrees niet, dat ge daarbij een leugen spreekt. Gij zijt ook bij God gering en nietig, en Uw schuld voor God is groot.

Zoo sprak ik tot mijzelven, en zoo spreek ik nu ook tot de lauwen, de onverschilligen, de twijfelaars onder U.

Want ook dit is een droevig feit en een scherp wapen in Satan's handen, dat er afvalligen zijn, en zelfs afvallige priesters.

Eevenwel, dit feit is niet zoo gevaarlijk en voor het geloof belemmerend als het aanvankelijk schijnt.

De afvalligen koomen meestal uit de stads*atmosfeer, die giftig is, en bedwelmend voor alle niet zeer zelfstandige jonge menschen.

Zonder krachtigen steun van uitneem en de priesters, is het uiterst moeyelijk werkelijk vroom en ernstig katholiek te blijven in de steedsche waereld.

Wie onder onze tijdgenooten weerstaat geheel den invloed van een steedsche, verfijnde, leevenslustige en kritische om* geeving?

Alleen waar een sterk gemeenschappelijk geloofsleeven heerscht, waar men elkander steunt en door vroome, eedele priesters wordt bijgestaan — alleen daar kan men stand* vastig blijven in 't geloof. Een jonge man of vrouw, van gemiddeld sterke devootie, en zonder buitengewoone karak* terweerstand, kan nagenoeg nooit den invloed van een spot* zieke en nuchter*kritische omgeeving weerstaan, tenzij een zeer waardig prelaat hem of haar steunt.

175

175

Sluiten