Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

Bedenkt dit — zoo roept hij tot de Westerlingen — gij die dusver zoo weinig begrepen hebt van de Oostersche beschaving, krijgt toch geen verkeerde voorstellingen van de Inlanders, al zijn er onder dezen, die zich overgaven aan nationalistische en chauvinistische dweeperijen. Keert tot U zeiven in en overdenkt wat uw eigen geloof u leert.

Bedenkt dit, Oosterlingen, die aangefluisterd wordt door 't haat-evangelie uit Moscou, ontstaan in een tijd van wereldondergang en smartelijke wereldhernieuwing.

Zeker: strijd zal er gestreden worden, zoowel door dén blanken als door den gekleurden mensch. Maar geen strijd der wapenen door de strijd in ons eigen innerlijk, èn in het innerlijkste van het bruine volk èn van het blanke volk.

De strijd van het bloedig oorlogsveld dient opgeheven tot een hooger plan.

Het kwade overwinnen door het goede indien gij

vrede wilt, betracht dan gerechtigheid.

Indien er in den smartkreet van Noto Soeroto eenig geluid is, dat U onaangenaam aandeed, bedenkt, dat N. S. niet ons wonden wilde, maar ons bezweren wil om toch verre te blijven van den heilloozen weg, die tot verderf voert, wanneer in Indië de blanke zich afzondert van den Inlander. Het is het eigen belang van den blanke om zich niet buiten de evolutie van de volkeren alhier te houden; het zou zijn het begin van zijn ondergang.

De Indo-Europeaan heeft het belang der samenwerking gevat. Ik herinner aan de samenwerking tusschen I. E. V. en P. E. B. in den Volksraad. Gaarne herhaal ik hier, wat de heer De Hoog in den Volksraad daarover mededeelde:

„De keuze van een partij voor een samengaan was ons niet moeilijk en moest vallen op den P. E. B., met wien wij reeds in het vorig zittingstijdvak waren samengegaan en van welks hulp wij met erkentelijkheid enkele keeren gebruik hebben gemaakt, toen door het vertrek van den heer Galestin en het uitvallen van die leden, die als benoemde vertegenwoordigers van het I. E. V. beschouwd konden worden, als Verbond zich niet meer in den Volksraad kon uiten.

Voldoet de P. E. B. aan onze wenschen? deze Bond toch streeft naar een rustige, harmonische ontwikkeling van ons Indië en van alle bevolkingsgroepen daarvan in Nederlandsch Staatsverband. Dit streven kunnen wij ten volle onderschrijven. Ook wij willen onze beste krachten wijden aan de tot-

Sluiten