Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185

hoop, dat het eindexamen het volgend jaar even uitstekend zal zijn als het laatste overgangsexamen was... Maar we moeten nu eens over de toekomst praten en daarvoor heb ik je laten komen... Heb je een bepaalde voorliefde voor een of andere studie?...

Peter aarzelde een oogenblik, maar dan, zich vermannend, antwoordde hij:

— Ik zou heel graag in de klassieke letteren studeeren...

— In de klassieke letteren?... herhaalde Scanderbergh, verwonderd en mismoedig, maar wat zijn de uitkomsten van een dergelijke studie op maatschappelijk gebied?...

Peter wachtte eenigen tijd, of het Grootvader zou behagen verder te spreken, maar toen deze bleef zwijgen, in de rookende, vlammende blokken starend, hernam hij, snel en vastberaden:

— Ik heb maar éen eerzucht en dat is een zoo zuiver mogelijk geestelijk leven te leiden...

Scanderberg, in rechte houding, een weinig achterover geleund, de vingertoppen zijner dorre handen tegen elkaar gestrekt, beschouwde hem met een mengeling van nieuwsgierigheid, welwillendheid en ironie.

— Zoo... zeide hij dan.

Peter, vreezend, dat zijn woorden aanmatigend

Sluiten