Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere beleggings-instituten, van hare positie als zoodanig hebben gebruik gemaakt, om voorschriften te geven, waarbij de hypotheekbanken dit beginsel van goed beleid moesten opofferen. x)

Zooals reeds hierboven werd gezegd, ook de Groningsche Maatschappij verloor dat principe uit het oog; zij verstrekte hypothecaire leeningen voor 50 jaar vast, tegenover pandbrieven, met 6 maanden opzegbaar en deze anomalie gevoegd bij nog andere omstandigheden (een niet gelukkig taxatiestelsel, de solidariteit der geldnemers, de werking van het Fransche wetboek hier te lande met zijn legale hypotheken, de knellende band met het Rijk) werden de oorzaak van haar gestadigen achteruitgang. (In 1866 waren er nog slechts acht geldnemers met een gezamenlijk hypothecair crediet van 43000 gulden!)

Intusschen, al moge de Groninger Maatschappij een navolging zijn geweest van de Duitsche instellingen, een hypotheekbank in den zin, waarin wij deze thans kennen, was zij niet.

Het bleef weggelegd voor mannen als Bachiene, Buys en Olivier de gedachte aan de eigenlijk gezegde Hypotheekbank hier populair en voor verwezenlijking vatbaar te maken en de daad-

') Zie uitvoeriger daarover het artikel van Mr. A. J. S. van Lier: „Aflossingsvoorwaarden voor Pandbrieven" in Econ. Stat. Berichten van 30 Juni 1926, No. 548.

11

Sluiten