Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkelijke uitvoering was voornamelijk aan eerstgenoemde te danken, gesteund als hij daarbij werd door een groot Amsterdammer, Dr. S. Sarphati, en het mag van genoegzame bekendheid worden geacht, eenerzijds de tegenwerking, welke Bachiene daarbij heeft gehad van een officiëel lichaam, als de Kamer van Koophandel te Rotterdam, die de creatie niet alleen onnoodig en zonder nut, doch bovendien gevaarlijk en onuitvoerbaar meende te moeten noemen *) en anderzijds de aanmoediging, welke de toen 25-jarige ontvanger der registratie te Nijkerk ontving van Koning Willem I, toen hij dezen zijne plannen op 8 Jan. 1840 voorlegde, waarbij deze vorst blijk gaf, dat hij naast den bereids door hem verleenden steun aan de in 1814 geoctroyeerde Nederlandsche Bank en aan de in 1824 opgerichte Nederlandsche Handel-Maatschappij ook belang stelde in een behoorlijke regeling van het grondcrediet.

Was Bachiene aanvankelijk voornemens een Rijkshypotheekbank te doen stichten, later is hij daarop teruggekomen en vroeg hij zich af, „of een Gouvernement wel geroepen is, de taak van

') Zie „Bijdrage tot de Geschiedenis der Hypotheekbanken in Nederland" in den eersten Jaargang van het jaarboekje der Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken, J. H. de Bussy, 1915.

13

Sluiten