Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bankier te aanvaarden"; hij gevoelde toen meer voor een particuliere instelring en zulks vooral uit overweging, dat ,,de Staat is daargesteid, om- de rechtsveiügheid te handhaven en om door vereeniging van krachten behulpzaam te zijn in de ontwikkeling en de welvaart van de burgers, doch niet, om zelf nijverheid uit te oefenen en alzoo de taak der particulieren over te nemen". En zoo werd dan, nadat vooral uit landbouwkringen en op landhuishoudkundige congressen veel aandrang kwam, om den landbouw door een gemakkelijk verkrijgbaar grondcrediet te hulp te komen, eindelijk de eerste hypotheekbank hier te lande opgericht, n.1. de Nationale Hypotheekbank, waarvan de zetel te Amsterdam werd gevestigd. (Oprichtings-acte 6 Mei 1861 — Kon. Besl. 12 April 1861, St. Crt. 29 Mei 1861, No. 125.) Bachiene werd President-Commissaris en mocht de voldoening smaken nog twintig jaren lang (tot aan zijn dood, 14 Maart 1881) het reeds in 1840 aangevangen werk te kunnen voortzetten en zijne Bank te zien groeien tot een krachtige en bloeiende onderneming. Dr. Sarphati werd voorzitter van het bestuur, doch ontviel al heel spoedig aan zijn nuttigen werkkring.

Als een van groote piëteit en dankbaarheid tegenover de nagedachtenis van den grondvester van het Nederlandsche Hypotheekbankbedrijf

14

Sluiten