Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze, als assurantie-contracten op beurspolis tot stand komenx) en welk instituut door nu wijlen Prof. Mr. H. P. G. Quack „een der mooiste uitvindingen op economisch gebied" genoemd werd.

Kwam aldus een algemeen maatschappelijk verschijnsel, n.1. de groei van klein bedrijf naar groot bedrijf tot uiting, zoowel in den omvang der hypotheekbanken zelf, als in den aard der onderpanden en de gemiddelde grootte der daarop verstrekte hypothecaire leeningen, een ander opmerkelijk verschijnsel is, dat ook in den tijd-duur der leeningen en in de wijze van terugbetaling, in den loop der jaren een merkwaardige verandering is ingetreden.

Zooals hiervoren reeds is opgemerkt, werden bij de Pruisische „Landschaften" aanvankelijk leeningen op langen termijn (veelal 50 jaar) vast gesloten en werd aan het einde der 18e eeuw de geleidelijke amortisatie van de hypothecaire leeningen door middel van annuïteiten ingevoerd en daartegenover de uitloting van de pandbrieven tot eenzelfde bedrag, als op de hypotheken werd afgelost, in de bepalingen opgenomen.

Waar nu die „Landschaften" in den gewijzigden vorm, waarin zij reeds in het midden der 19e eeuw verkeerden, aan de oprichters van de groote

*) Zie „Gemeenschappelijke Hypotheken" in den derden jaargang van voren aangehaald jaarboekje (1917).

19

Sluiten