Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

procent der oorspronkelijke hoofdsom per half jaar.

Deze thans algemeen geworden wijze van aflossen der leeningen maakte niet alleen de bedragen der periodieke aflossingen grooter, doch verkortte ook den duur der leeningen, terwijl bovendien, als gevolg van den ruimeren handel in vaste goederen, de aflossing ook vóór den afloopdatum der leening veelvuldiger werd. En om verschillende redenen, welke hier niet alle kunnen worden genoemd, daar de bespreking daarvan het bestek van dit overzicht verre te buiten zou gaan, werd door de groote meerderheid der banken in dit gewijzigde systeem aanleiding gevonden, een verandering te brengen in de wijze van amortisatie der pandbrieven en zulks in dier voege, dat niet langer imperatief al die uit aflossing ontvangen gelden tot intrekking tegen parikoers (na uitloting) zouden behoeven te worden aangewend, doch dat de bevoegdheid werd geopend, de aflossingsgelden aan te wenden tot het sluiten van nieuwe hypothecaire leeningen, of wel tot het intrekken van pandbrieven, door aankoop beneden parikoers.

Het lag voor de hand, dat aan dit systeem voor de pandbfiefhouders, die hunne 3^ % en 4 % pandbrieven in de periode 1891 tot 1899 gekocht hadden voor omstreeks parikoers, voorzoover de 3}/2 % betreft en voor koersen,

25

Sluiten