Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

gestaan; later zou dit een bron van ongenoegen en naijver worden van de zijde der geestelijkheid.

Alle moeilijkheden, die zij in het vreemde land op hun weg ontmoetten werden gering geacht tegenover het Kruistochten-ideaal, dat alle standen had aangegrepen. Het was ontstaan uit een van die zeldzaam voorkomende religieuze bewegingen, die grooten invloed zouden hebben op de sociale ontwikkeling van Europa. Eeuw aan eeuw heeft het Christenvolk zich zware offers getroost om het Heilige Land te ontrukken aan het raadselachtige en weinig begrepen Oosten, in het bijzonder aan de Sarasenen, wier kracht al te zeer werd onderschat; hoewel de Tempelridders, die het meest met hen in aanraking kwamen en hun krijgsmansdeugden wisten te waardeeren, — voortdurend moesten waarschuwen voor overijlde besluiten.

Al de kruistochten vormen te zamen een ruim twee eeuwen durende vinnige strijd tusschen Christenen en Mohamedanen, die met afwisselend geluk een serie overwinningen en nederlagen aan beide partijen bezorgde. Na de hiervoor vermelde (1096 en 1099) werd, na het verlies van Edessa en den gebleken naijver der aanvoerders onderling, een nieuwe tocht op touw gezet, waaraan de koningen van Frankrijk en Duitschland in eigen persoon deelnamen. Na een vruchteloos beleg van Damascus en Ascalon keerden zij met hun gedecimeerde legers terug zonder iets bereikt te hebben.

Zwaar te dragen was de slag, toen de bekwame veldheer Saladin de Christenridders versloeg in de velden van Tiberias, Jeruzalem veroverde en de grootmeesters van de Tempelheeren- en Johannieten-Orden gevangen nam (1187).

Sluiten