Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|31

beneden zijne keizerlijke waardigheid achtte Lodewijk van Beyeren door een secretaris te doen ombrengen (1213), — om welke reden het concilie van Lyon (1245) hem van den troon vervallen verklaarde, — werd op zijn beurt door den hertog van Oostenrijk bedreigd, die hem. met gelijke munt wilde bètaden. Deze aanslag is echter mislukt, evenals een poging der Assassijnen om den Franschen Koning Lodewijk IX1) de Heilige onschadelijk te maken. Hoewel niet bewezen kon worden, dat de Johannieter- en Tempel-orde aan deze misdaden medeschuldig waren, ■— waarin voor het meerendeel voorname Europeanen betrokken zijn geweest, — achtte de paus het noodig de grootmeesters alle verkeer met die gevreesde anarchisten van de daad te verbieden, Hij kwam echter te laat, want hun kracht was reeds gebroken; alleen in 1256 werden 12000 hunner door de Mohamedanen gedood. Hun stelsel was intusschen reeds te Rome en aan de Europeesche hoven op angstwekkende wijze in zwang gekomen, waardoor menige paus, staatshoofd en grootwaardigheidsbekleeder het leven moest laten.

Wij keeren terug tot de Tempel-orde, die na een roemrijk bestaan van ruim een eeuw zoozeer in aanzien was gestegen, dat haar in de eerste plaats in Frankrijk, en ook in Engeland, een aantal staats-functies waren toevertrouwd, terwijl de pausen vele privilegiën en vrijdommen hadden verleend wegens aan de Kerk bewezen diensten. In Aragon namen hare leden

1) Deze werd in 1250 op zijn kruistocht aan den Nijl gevangen genomen en kon zijn vrijheid af koopen tegen betaling van 100.000 marken aan zilver. Aan de Tempelridders liet hij verzoeken hem die som voor te schieten, hetgeen beslist geweigerd werd.

Sluiten