Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

onder koning Jacob een bijzondere plaats in; de koningen van Portugal en Schotland verbonden ze als raadgevers aan hun hof, jonge vorsten en troonsopvolgers gaven hun vertrouwelijke opdrachten. De kelders van de „Tempels" te Parijs en Londen waren veilige bewaarplaatsen van 's rijks schatkist en van kapitalen en kostbaarheden toebehoorende aan vorsten en rijken. De orde kon ten allen tijde een zelfstandig leger van 30000 man onder de wapens brengen; hun schepen bestemd voor troepenvervoer en handelsondernemingen werden in alle havensteden der Middellandsche Zee gezien. Het jaarlijksch revenu van huizen, landerijen en behaalde winsten bedroeg meer dan 54 millioen francs, een uitgebreid geldverkeer, ook met Palestina, stelde haar in staat met staatshoofden leeningen te sluiten. Geen wonder dat haar voorspoed en macht den naijver van de zuster-orden en de Kerk hadden opgewekt.

Met moed en doodsverachting hadden de Tempel-ridders aan bijna alle krijgsverrichtingen tegen den Islam deelgenomen. Wel was het gelukt Jeruzalem te veroveren, maar voortdurend kostte het zware offers om de stad te behouden; in 1187 viel zij in handen van Sultan Saladin, die de grootmeesters der Tempel- en Johannieterorden en den onbekwamen Guy de Lusignan gevangen nam. De machtige Duitsche, Fransche en Engelsche legers, onder persoonlijke leiding hunner vorsten, waren niet in staat ze te heroveren, in hoofdzaak wegens hun onderlinge verdeeldheid en naijver. Zij werd wel in 1229 door Keizer Frederik II ingenomen, doch bleef slechts tot 1244 in handen der Christenen. Elke volgende kruistocht beteekende een nederlaag. Zoo brokkelde het bezit langzaam maar zeker af. Antiochie viel in 1268, Tripolis in 1289 en

Sluiten