Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,51

Enkele geschiedschrijvers hebben hieraan toegevoegd, dat hij een dergelijke dagvaarding binnen het jaar tot den koning heeft gericht. De vlammen deden hun werk, en „het vleesch valt van de beenderen" werd vóór het uitbreken van de Fransche Revolutie van 1789 een maconnieke strijdkreet van medelijden, maar meer nog van wraak tegen het koningschap. De paus lag inderdaad binnen veertig dagen en de koning binnen het jaar onverwacht op hun doodsbed, terwijl de voornaamste vervolgers een vroegtijdigen of noodlottigen dood stierven. De geschiedschrijvers waren eenstemmig in hun veroordeeling van den koning. De twijfel, de onzekerheid en het zwijgen van de fransche kroniekschrijvers waren vernietigend

Wat de publieke opinie betreft, de koning zelf heeft het reeds in een brief van April 1309, dus vóór de eindbeslissing viel, aan den paus laten weten: „het volk raast openlijk tegen u en mij, en mompelt, dat wij ons meer bezig houden met de vraag hoe de Tempelgoederen in bezit te nemen dan met de orde zelf" x). r èeé$

Ondanks 's pausen aandrang om van den folter gebruik te maken, werden de ridders in bijna alle landen ontzien, veelal zeer goed behandeld, hetgeen af hing van de plaatselijke overheid. In de landen van Provence en Napels, die van de fransche kroon afhankelijk waren, is hetaantal schuldbekentenissen en gepleegde wreedheden naar verhouding het hoogst geweest.

In Engeland zijn, na het dralen van Eduard II op 8 Januari 1308, 229 ridders gearresteerd en begon de bisschop van Londen het onderzoek, waarbij, in navolging van 'skonings

1) Raynouard t. a. p. 197, 198.

Sluiten