Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140

zouden sommige grootwaardigheidsbekleeders van Rome's hof in het gedrang komen. Hij had er evenals S. G. zijn beschermers, die in het geheim beider pogingen zoo niet aanmoedigden, dan toch stilzwijgend goedkeurden of begunstigden.

Van de maconnerie in Frankrijk was Mar ie Antoi nette niet goed op de hoogte. Zij schreef den 27en Februari 1781 aan haar zuster Marie Caroline van Sicilië, die op het gevaar had gewezen: De zaak, waarin gij zooveel belang stelt, is hier van weinig beteekenis; louter weldadigheid, onderlinge hulp en vermaak. Waar alleen gegeten, gezongen en gedronken wordt, conspireeren de broeders niet. De waarheid was, dat in die dagen de zucht naar vrijheid zich krachtig begon te uiten. Enkele jaren later telde Parijs 81 loges, Lyon 7, Nantes 5, Marseille 6, Montpellier 10, Toulouse 10.

De voornaamste loges te Parijs waren:

les Amis réunis, waar S. G. en Cagliostro trouwe bezoekers waren, telde 130 meerendeels aristocratische leden, haar hoofddoel was het Illuminisme ook in het buitenland te verbreiden door 150 reizende of correspondeerende leden;

les Neuf Soeurs had Rochefoucauld, Brissot, Lacépède, Bailly, Camille Desmoulins, Cerutti, Danton, Lalande, Laméthrie, markies de la Salie, Condorcet, Sieyès, Chamfort, de abbé's Noël1);

1) Toen de koning had te kennen gegeven, dat hij wenschte te Vernemen op welke wijze de Staten-Generaal zouden kunnen worden samengesteld, las Laméthrie hier zijn ontwerp voor en zei Rochefoucauld: ou bien la cour admettra nos projets et nous aurons alors cc que nous voulons; ou bien la Cour n'en voudra pas, et nous en serons quittes pour nous passer de Rol.

Sluiten