Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

169

Het is opmerkelijk, dat de loge in 1787, dus kort na den dood van den koning, voorgoed in ruste ging *).

Nog wordt van s konings betrekking tot eene „achten höheren mystischen und reÜgösen Maurerei" melding gemaakt door Br.', van Assum die te Darmstadt en Grünstadt.verblijf hield, „Meister vom Stuhl" was van een in 1787 te Neuwied door den vorst van Wied opgerichte loge en voorzien was van patenten en brieven van keizer Joseph 11. Koning Frederik II en van de prinsen van Brunswijk en Hessen met opdracht een dergelijke Vrijmetselarij in het leven te roepen2).

De koning, die tot het laatste oogenblik helder van geest was. zag zich. tijdens zijn laatste ziekte.gaarne omringd door zeer weinige personen aan wie hij het grootste vertrouwen schonk.

Op 16 Juni 1786 riep hij den bekenden geneesheer-mysticus Dr. Zimmermann, een ingewijde te Hannover. aan zijn ziekbed. Zeven dagen later verscheen deze te Potsdam, medebrengende een brief van den hertog van York. in wiens dienst hij stond als lijfarts. Ridder von Zimmermann schrijft over hetgeen hij zag en hoorde8): „De koning is

1) Zie Entdeckt» Trümmern. Uitgaven van 1790 en 1806 blz. 24 en Das Ganze aller geheimen Ordensverbindungen 1805. blz. 235.

2) Schlöszers Staateanzeiger XI blz. 246: Freimaurer Zeitung von Neuwied (1787) nos. 16 en 20: De Vrijmetselaar, jaargang lH. bl. 207.

8) Fragmenten über F. den Grossen, sein Leben. Regierung und Charakter 1790. Deel II, bl. 24. 59. Kloss 4002.

Van denzelfden schrijver verscheen in 1788: Ueber Fr. den Grossen und meine Unterredungen mit Ihm kurz vor seinem Tode" (zie bl. 81) en ook „Von der Einsamkeit".

Dr. Zimmermann onderhield ook briefwisseling met Cathanna 11.

Sluiten