Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onan mpn

door Dr. J. L. Palach e (Leiden).

i.

De uitdrukking o*un rnpn of awn —is in de halachische terminologie welbekend, en wordt in een ruimere of engere beteekenis gebruikt. In het eerste geval wordt er een onderwerp door aangeduid, dat behalve een godsdienstige ook een algemeen-psychologische en een ethnologische zijde heeft en daarom niet alleen voor de practijk van den Joodschen godsdienst, maar ook in breederen zin van wetenschappelijk belang is. Het navolgen van bepaalde handelingen, zeden of gewoonten, die bij anderen in zwang zijn, zoowel als het opzettelijk vermijden ervan is een gewoon verechijnsel, en voor het laatste, waarmee wij ons in dit opstel alleen Willen bezighouden, en dat niet slechts in godsdienstige gemeenschappen, maar ook tusschen volken en volksgroepen en zelfs tusschen individuen voorkomt, kunnen de meest uiteenloopende mo tieven bestaan. Maar onverschillig of religieuze eisch dan wel nationale trots, instinct tot zelfbehoud, politiek antagonisme, persoonlijke antipathie, standsverschil of nog iets anders de aanleiding is, op den achtergrond ligt wel altijd de wensen om het eigene krachtig te accentueeren. Hierdoor wordt het direct begrijpelijk, dat het bedoelde beginsel in de verschillende godsdiensten een rol speelt, en kan men a priori verwachten, dat

Sluiten