Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 67 -

der wet een is, om te bewijzen, dat ook de goddelijke wetten (althans tot Mozes' tijd) aan verandering onderhevig waren (III. 14: nnnn pi nnnn to nonn p numero (nvnton rnmn) vrw TOMn to.

Zoo wordt tegen het vasten op den dag voor het Nieuwjaarsfeest, wat een zeer oud gebruik is en als verdienstelijk geldt, door sommigen bezwaar gemaakt onn rnpn DWO (zie 'jn nn 'i»ni> moiens aanvang, pfa en k"öi ad n"spn "d n"tt no). Van veelmeer beteekenis is echter het volgende: Algemeen verbreid en blijkens verschillende plaatsen in fjffi in Bijbekchen tijd ook in Israël gebruikelijk was het knielen bij het gebed. Deze zede is bij de Joden langzamerhand zoo goed als geheel in onbruik gekomen. In het u^»-gebed naar Aschkenazischen ritus komen nog de woorden voor "tn Dinnenai trina urOKl maar alleen op nn en Tnv wordt hieraan werkehjk uitvoering gegeven. In den Sephardischen ritus is zelfs dat en ook het woord dto verdwenen. Het is niet onmogelijk, dat in het verhaal (Jer. Ber. 1.8) over de geleerden, die bij het demonstreeren van de.nirna voor R. Juda ha-Nasi verlamd werden, reeds een tegenzin in deze wijze van doen uitgedrukt wordt. Jacob Chages (in rruBpniaVnrv'w no. 94), gevraagd, nanaa ttsnn!» nrno dk, antwoordt daarop: Diroon n?n bun 'so nVsna vnx>* epn noa h pt nr airco intnma ruiw ntaaio tn« vjs bv bwb wen oik »m nanaa WPk Dit ziet op een uitspraak van R. Eleazar in Tacanït 145 en Meg. 226. Maar het is niet denkbaar, dat de grond van het verdwijnen van deze gewoonte werkehjk in deze Agadische uitspraak gelegen is, en bovendien staat in den Talmoed niet DTK, maar awn m« en op dat adjectief valt juist alle nadruk (verg.' Rasjï ad Tacanit l.c). Veeleer ligt de aanleiding in het feit, dat het knielen in de Christelijke liturgie een overwegende plaats was gaan innemen. Dit wordt bevestigd door het volgende: Een ander gebaar n.1., dat eveneens algemeen gebruikelijk was bij het gebed, en ook in den Bijbel vaak vermeld wordt, is het uitspreiden en ten hemel heffen van de handen (an> — of trsa ons later: DTf)pr).Dit moet nog zeer lang in zwang geweest zijn, daar men b.v. in den Zöhar vaak leest '!»xoi nn* npr 'ba n 12),

Sluiten