Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 139 —

De Portugeesche Joden trekken zich ook het lot van dezen aan en zenden een aantal hunner na hen gevoed, gelaafd en gekleed te hebben na grootere Jodencentra. Ook de Hoogduitsche gemeente blijft daarbij niet achter. Achtereenvolgens komen ook andere Joden uit de geteisterde streken, den oorlogsgeesel ontvluchtend, hierheen.

Als echter het aantal Poolsche Joden toeneemt, gaat de splijtzwam werken en de meerderheid van de Poolsch-Lithausche Joden richt een eigen bidlokaal in op Vloomburg, misschien in overeenstemming met de Hoogduitsche Parnassijns, te oordeelen naar een passage in den brief van den Mahamad der Port. gemeente aan de Synode der Vier-landen van Polen, luidende Dtow» rbnp nprfo rwa pVia m msa rnro wn naaoro (met onderlinge overeenstemming van beide groepen hebben de Polen zich van de Hoogduitschen afgescheiden). Had die scheiding zich nu beperkt tot de godsdienstoefeningen, die de Poolsche Joden volgens hun eigen gebruiken wilden houden, de verhouding ware wellicht niet verstoord geraakt. Heeft toch vermoedelijk zelfs ook de afgetreden Opperrabbijn der Hoogduitsche gemeente R. Abraham ben Josua zich een benoeming tot Opperrabbijn van de Poolsche gemeente laten welgevallen 6)!

Toen de Poolsche Joden echter, naar aannemelijk is, gesteund door de Portugeesche gemeente, — tegenover wie zich de Hoogduitsche gemeente meer en meer begon te voelen, — een eigen ritueel bad en een eigen begraafplaats hadden verworven, moesten Parnassijns der Hoogduitsche gemeente op maatregelen zinnen tot handhavingen bescherming van de eigen gemeente; een van de eerste maatregelen was het treffen van een scherpe resolutie phs tMK U3 anamm pfpü BJVW^um, (Reglement van de Hoogduitsche gemeente tegenover de mannen van Polen), waarvan alleen de herinnering is bewaard gebleven door den in 1788 opgemaakten inventaris van het archief der Hoogduitsche gemeente.

Niet echter alle Poolsche Joden traden tot de Poolsche gemeente toe. Een niet onbelangrijk aantal van hen, onder wie

Sluiten