Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 148 —

zijn werk Wawei Ha'amoedim? Streng traditioneel leven zij, in acht nemende de voorschriften van de Thora en de instellingen der geleerden. Hoe heeft hen dan gegriefd de verdenking van de Synode, die hen beschouwt als onbetrouwbare, lichtvaardige menschen! R. Mozes Ribkes kan getuigenis omtrent hen afleggen, die gedurende tien jaar in hun midden heeft geleefd. Laat de Synode daarom niet luisteren naar de lasterpraat van hen, die hun geloofsgenooten verdrukken, onder wie zooveel uitstekende mannen zijn, anders dan bij de Hoogduitschen, die geen Thora-geleerden bezitten, behalve den Opperrabbijn hunner gemeente en zijn collega den emeritus-Opperrabbijn 1S); hebben zich niet twee mannen van naam, de geleerde R. Jekutiël ben R. Izak Blitz en de bekende drukker Phoebus Levie van de Hoogduitsche gemeente afgescheiden en zich aangesloten bij de Polen, omdat hun de twisten tegenstonden, welke onder de Hoogduitsche Joden heerschten, terwijl de Poolsche Joden vreedzaam met elkander leefden! Deze vormen thans een aanzienlijke gemeente, tellende zeventig lidmaten, en behooren dus aan geen andere onderworpen te zijn. Zou de vroegere uitspraak nu zoo maar ongedaan kunnen worden gemaakt? Eenheid en harmonie tusschen de gemeenten zou een schoone zaak zijn. Wat baat het echter, wanneer zij slechts in naam vereenigd zijn en onderling door twisten verscheurd worden, want het staat te vreezen, dat zij elkaar zullen bestoken naar hun gewoonte tot heden, daar de Hoogduitsche vol trots de Poolsche Joden willen overheerschen. De schrijvers van den brief kunnen daarover oordeelen. Laat daarom iedere gemeente in haar eigen bedehuis blijven, er voor wakende, niet van de andere over te nemen de leden, die uitgestooten zijn, hetgeen het voornaamste twistpunt vormt. Mocht er een geschil ontstaan tusschen de Hoogduitsche en de Poolsche Joden, laten zij dit dan scheidsrechterlijk doen beslissen. Zoo was reeds het geschil, ter beslissing gebracht voor den Frankfortschen Opperrabbijn, toen bij hier vertoefde, maar de zaak is niet tot beslissing gekomen, omdat een van de Hoog-

Sluiten