Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— i66 —

oneindige majesteit de volkeren als niets zijn, en Farao Ex. 10 : 10 Mozes en Aharon verwijt, dat ze kwaad in den zin hebben, voor hun gelaat en hun oog, hun doelmerk erop hebben gericht — dan is het „tegenover" heelemaal onbruikbaar.

Dan geeft het Hebreeuwsch den indruk Weer, die men op een bepaalde wijze ontvangt: dat er in al die gevallen een „tegenover"-elkander-staan plaats heeft, een met het gelaat, het front, de voorzijde, de bedoeling, het streven naar en op elkander gericht zijn. Zoo is b.V. de indruk bij Jes. 24 : 23, dat de huldiging op de oypr gericht is en hun oog naar de huldiging; ib. 40 : 17, dat Gds oog op de volkeren gericht is en hun wezen in zijn kleinheid zich naar of tegen Zijn majesteit wendtj dat de marktlui in Neh. 13 : 21 zich naar den muur gericht houden en deze zich, den Sjabbos in de stad verdedigend, tegen hen keert; en dat Ex. 10 : 10 het gelaat van Israëls leiders zich naar dat kwade richt en dit hen aanblikt. Natuurlijk kan men weer zeggen, dat tü ook „voor", „in tegenwoordigheid van" beteekent; maar dan is dat alweer de lexicografische formule voor dat in en onder de praepositie liggende begrip-en-gevoel, dat ik besproken heb.

En zoo krijgen we ook het gebruik ru» [nv], Gen: 2 :18, 20 (met de a) en *r«j^ Inafon], Gen. 33 : 12 (met de b), waar uj wordt: „parallel met", „op één lijn met"; omdat de indruk weergegeven wordt van het naar elkander gericht zijn, dat, hoe ook langs een bepaalde lijn vooruit-of achteruitgaande — en dit komt vooral Gen. 33 : 12 uit, maar geldt evengoed voor Gen. 2 : 18, 20 — altijd „tegenover-elkanderstaan" bhjft. In het eene geval dikt de 3 het gelijkHstaansbegrip aan; in het andere de b het richting-begrip.

En dat het Nieuw-Hebreeuwsche gebruik van tü geheel hetzelfde is, alleen een weinig verder ontwikkeld, is m.i. duidelijk: rföra 9 : 5 : p"p 1T3 tua po» „in een rechte lijn „vóór het Allerheiligste", eig. „recht tegenover het p*p"; TOD 1 : 1 rnnon ma, „tegenover den vuurstapel" als Jes. 47 :14; tallooze malen als rrcra 26b tropn onnan -uw ntan: „parallel met", „correspondeerende op", „in overeenstem-

Sluiten