Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— i68 —

pnn» 91a b TTDM-— b na*'"j rnpi» -nxoto; ib. onderaan b tok'— *rb DUüdjk W; en evenzoo in het Arameesch, daar dezelfde indruk er werkt: ptM 68a trmv tatt 'b tfö* (tot Salomo); mna 100 onderaan: ?"«'•'• ?«* (tót Chiskio); rwö 13a <?»* (tot Xerxes); jtw 56a ••ff tok «op }ma

V-k"" Vpvb; ib. laatste regel V'K (tot Vespasianus); ntrn 48a b rmpno np nn *6 tok (tot Alexander Jannaj); phn 59b onderaan t"K~' ?"tt"" t"H"" n»yT> "op ^"K enz. Doch consequent wordt in de Rabbijnsche litteratuur, overal, waar van een spreken tot Gd sprake is, •>ab — in Arameesche stukken tnp, • • • i nap, nnap — gebezigd: ovidb 118a knü n* raai» tok n"apn >atfr ron -w napir tbj; ♦ • • • n»apn *3ib ptw; 58a n'apn *3*fr maie ••••toras ra ros» rma*; 966onderaan,ror 30a enz. n*apn <xh m tom pnn» 386 ras!» na» ••••rrwn «aióö; enz. enz. De voorbeelden liggen voor het grijpen. Bijna8) consequent wordt bij Gd, en bij Gd alleen, dat *jró op deze wijze gebezigd; het is de uiting van het gevoel, dat een scherpe scheiding wil maken tusschen de verhouding van mensen tot aardsch vorst en die van mensen tot Gd; en dat deze verhouding zoo weergeeft, dat de mensch — en de engel — altijd als onderdaan voor zijn Koninklijken Meester staat (Gen. 18 : 22 — afgezien van de onsno ppn-idee — en ib. 19 : 27, waar *as nR staat).

* *

Zit er iets dergelijks plastisch in het t tv in de bekende uitdrukking rrvpsh rrrpstai nrpsV nrpfe t tv novao nsb nwa nv? nvü t tv novao in ma 1:1, nam en itraoin (nn» 1:1)? Dan zou het beteekenen: „komt in zijn verminderende uitwerking neer op de kracht van..."; want de kracht van het m*pflb rrppfi*>, resp. nxb n»ö, ondergaat de vermindering, ontstaan door het nvr noo, resp. rrppfi^ rrppsn. Het t tv had heel wel kunnen wegblijven; maar zóó wordt in de praepositie 4- het woord t de indruk weergegeven van een gevoel, dat er onder ligt.

Deze beteekenis „zijn invloed doende neerkomen op de kracht van" heeft t tv ook rm»* 10 : 4, 6, 7, 8: •«••t tv twb

Sluiten