is toegevoegd aan je favorieten.

Catalogus der Historische tentoonstelling Amsterdam, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L.S.

- Het uitvoerend comité voor de Historische Tentoonstelling Amsterdam 1925 biedt hierbij den catalogus van die tentoonstelling den geneigden lezer aan. Zij wenscht daaraan slechts enkele opmerkingen toe te voegen. Vooreerst is de beschrijving der tentoongestelde kunstwerken en andere historische objecten zoo beknopt mogelijk gehouden. Het zou natuurlijk niet moeilijk zijn geweest vooral de beschrij ving der zeer importante kunstwerken, die ter expositie te zien zijn, uit te doen dijen tot kleine verhandelingen. Daar wij slechts een gids bedoelden te geven, kon bij de beschrijving van ieder voorwerp met een korte, maar duidelijke omschrijving worden volstaan, die den beschouwer voldoende en afdoende oriënteert omtrent het karakter van het tentoongestelde object. Maar wel meende het comité den bezoeker der tentoonstelling een dienst te doen door aan de beschrijving der voorwerpen afzonderlijk te laten voorafgaan een inleiding tot de tentoonstelling in het bizonder en tot de geschiedenis van Amsterdam in het algemeen. Wij hopen daardoor het bezoek aan de tentoonstelling vruchtbaarder te maken dan alleen door een beschrijving der afzonderlijke objecten mogelijk zou zijn. Ook meenen wij daarmede de belangstellenden in de geschiedenis van Amsterdam een dienst te doen. Het comité brengt de medewerkers zijn vriendelijken dank voor de moeite, die zij zich in dezen wel hebben willen getroosten. En zoo moge dezen catologus nog nut doen ook lang nadat de tentoonstelling reeds is gesloten.

Namens het Comité,

H. BRUGMANS, Voorzitter.

JOH. C. BREEN, Secretaris.