Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Paleis voor Volksvlijt door dr. Sarphati, dat in 1864 werd geopend. Het Frederiksplein werd aangelegd op de oude Ussen- en Varkensmarkt; aan de twee zijden werd het Oosteinde en net Westeinde tot stand gebracht; eindelijk werd de Sarphaüstraat getraceerd en aan de andere zijde van de Hooge Sluis voortgezet; ten slotte werd later in 1882 de galerij Ui den tuin van het Paleis geopend. Dat alles kon tot stand komen doordat m 1840 en volgende jaren de wallen van Amsterdam waren geslecht en ook de poorten op enkele uitzonderingen na werden afgebroken. Daardoor ook werd de aanleg mogelijk van de Weteringschans in 1868 en van de Marnixstraat m 1872. Van de nieuwste verniimingen is die van de VijzeUtraat, die nog-niet is voltooid, de voornaamste.

hen middending van verruiming en demping is de aanleg van de Raadhuisstraat, die in 1895 tot stand kwam. Zij is ontstaan door het verbreeden van de Huiszittensteeg en de Korte Huiszittensteeg en door het dempen van de Warmoesgracht; vandaar tot de Westermarkt is zij een doorbraak. Voorbij de Westermarkt, wordt deze westelijke verkeersweg voortgezet door de gedempte Rozengracht. Demping is bijna steeds een inbreuk op het stadsschoon en daarom haast altijd te verwerpen. Een enkele maal is zij toelaatbaar, als de eischen van het verkeer onafwijsbaar zijn of wanneer de te dempen gracht met op schoonheid mag bogen. Het eerste is het geval met de Rozengracht, het tweede met de Willemstraat, de reeds in 1857 gedempte Goudsbloemgracht. Misschien was dat ook het geval met de Westerstraat, de in 1861 gedempte Anjehersgracht en de andere gedempte Jordaangrachten, de Palmgracht, de Lindengracht en de Elandsgracht. Behalve de dempmg van de grachten van den Jordaan is de voornaamste geweest die van de beide burgwallen van de nieuwe zijde en in verband daarmede van het Spui; de Nieuwezhds Achterburgwal verloor zelfs haar naam en werd Spuistraat. Deze dempmg, die bij gedeelten van 1867 tot 1882 tot stand kwam, was stellig ter wille van het verkeer noodzakelijk; maar men behoeft slechts oude prenten te bezien om te constateren, hoeveel stadschoon hier onherroepelijk verloren ging Datzelfde kan worden gezegd van het Waterlooplein, dat m 1883 is aangelegd op de gedempte Leprozengracht en Houtgracht, het Muiderplein en een deel van de Nieuwe

33

Sluiten