Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pater Brugman.

Beroemd is het optreden van den Franciscaner pater Johannes Brugman, in Amsterdam tusschen 1460 en 1470. Zijn geestige, vaak bijtende spot en meêsleepend overtuigende preeken hadden zooveel invloed op geestelijkheid en volk, dat hij, ondanks de tegenkanting van de magistraat, die geen nieuwe kloosters wenschte, naast het toen kwijnende Mind;rbroedersklooster een groot Observanten-klooster wist te stichten op den O. Z. Achterburgwal bij de Nieuwmarkt. De lauwe en slechte geestelijken trachtte hij tot hun plicht te brengen en met nieuwen'ijver te bezielen. „Praten als Brugman" heeft zijn naam tot in onze dagen gehandhaafd.

Opleving van wetenschap en Kunst. Vele studenten uit Amsterdam.

Nauw verwant met de geestelijke en godsdienstige ontwikkeling vóór en na den brand, was de opleving van wetenschap en kunst in de opbloeiende stad. Talrijk zijn de namen van studenten uit Amsterdam zoowel in de matrikels van de universiteiten van Heidelberg, en Keulen, als van Parijs, omstreeks het midden der 15e eeuw. Ja, reeds in 1388 worden drie Amsterdammers als studenten te Heidelberg genoemd. Herwych van Amsterdam zien wij in 1440 te Keulen, waar tien stadgenooten met hem gelijktijdig als student waren ingeschreven, en in 1453 verblijft hij te Heidelberg, te samen met Boldewilus van Amsterdam. Burgemeesteren van Amsterdam hebben in 1477 Herwych uitgenoodigd om weer in hun stad terug te keeren, in het jaar waarin hij de lijkrede op hertog Frederik van Baden had gehouden. Maar hij is in 1481 te Heidelberg overleden.

Ook Nicolaas van Amsterdam heeft in 1446 te Keulen aan de Universiteit een disputatio gehouden. Wilhelmus van Amsterdam, een geneesheer, was in 1420 Rector van het klooster Marienborn.

Dat vele jonge Amsterdammers zich in het begin der 16e eeuw aan de studie hebben gegeven, blijkt eveneens uit de lijsten der wijdelingen door den Bisschop van Utrecht, die van 1505 tot 1518 bewaard zijn. Zonder de getallen uit al deze jaren op te noemen, zij slechts vermeld, dat alleen reeds van 1505—1518, 39 Amsterdamsche jongelieden tot

58

Sluiten