Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cornelis Karelsz; het is, als het, Jeeskaartboek van Wisbuy bekend geworden, nog tal van malen herdrukt.

Van de groote houtsneden mogen er nog enkele vermeld worden. Mucius Scaevola draagt het jaartal 1536; een allegorische prent van de vergankeUjkheid, „des tijds cortheyt , is van 1537; eene reeks van zes- prenten geeft de historie van „Sorgheloos", in vijf bladen wordt de fabel van den boer en Zijn zoon met den ezel verteld. De „wyse man" en de „wyse vrouw" met tal van symbolische attributen, is een prent die nog tot in de achttiende eeuw als kinderprent is herdrukt. Een groot ruiterportret van Karei V diende evenzoo twee eeuwen later nog als Sint-Nicolaas.

Reeksen portretten zijn die van de graven van Holland en van de Heeren van Brederode (155°—'5i)i van de laatste is een exemplaar bewaard in een herdruk, door Harmen Janszoon Muller, den zoon van Jan Ewoutsz, bezorgd. Stede-afoeeldingen van beteekenis zijn die van Algiers (1542) en van het beleg van Terwaen (Thérouanne), beide gemaakt in opdracht van den keizer, dien hij op zijn krijgstochten ter zee en te land vergezelde. Dit laatste werk is van 1553; met lang daarna is de kunstenaar gestorven. Jan Ewoutsz werd, als gezegd, uitgever van zijn prenten, en na dezen zijn zoon Harmen Jansz Muller. Het zeekaartboekje werd na den dood van Cornelis Karelsz ook door hem nagedrukt, en in 1566 bezorgde de uitgever Hendrik Albertsz er een uitgaat van, met hulp van een Antwerpschen drukker. Naast deze namen verdient nog slechts één drukker vermelding n.1. Willem Jacobsz, die de zaak van Doen Pietersz in „Engelenburch deed herleven en vooral bekend is door zijn boekjes, m Latijn en Nederlandsen over het mirakel van Amsterdam.

Van Jan Ewoutsz komen naast de werken van Cornelis Anthonisz vooral de munthandleidingen op den voorgrond, telkens in vernieuwde uitgave verschenen met tal van muntafbeeldingen in houtsnee. Van zijne weduwe hebben wij een uitgave van belang, het eerste algemeen verbreide Nederlandsche leerboekje voor ,^ritbmetica", 1567, een werk van den rekenmeester Nicolaes Pietersz uit Deventer, die als voorganger op het gebied van wis- en zeevaartkunde en boekhouden later een grooten naam kreeg. Het boek heeft eencalligraphisch titelblad in houtsnede en is gedrukt m civuite-

76

Sluiten