Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bertius en Paullus Merula zich heten vinden. De voorrede van den laatstgenoemde schetst ons den uitgever Cornelis Claesz als iemand, „van wien men een verzoek niet kon cifslcicin • *

De uitgaaf van de reisverhalen is na den dood van Cornelis Claesz overgegaan op Michiel Colijn, die met Lenaerdt Meyn te Enkhuizen de geheele reeks nieuw heeft gegeven. Daarna komt een stilstand, totdat in 1646 Isaac Commehn het geheel in eenigszins gewijzigde redactie nieuw uitgeeft met eene inleiding, onder den titel „Begin ende voortgangh van de Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Com-.

pagnie". . ,T

De uitgever van dit standaardwerk is Jan Janszoon (Joannes Janssonius) op wien de taak van Cornelis Claesz m zekeren zin is overgegaan. Reeds in het begin van de zeventiende eeuw kwamen er meer groote uitgevers op dit gebied. Allereerst Jodocus Hondius, die het werk en de platen van den grooten geograaf Mercator had overgenomen en zoo ook deze belangrijke uitgaaf naar Amsterdam heeft overgebracht. Zijne mede-uitgevers zijn Cornelis Claesz zelf en Joannes Janssonius, en deze laatste heeft na den dood van de beide medewerkers de uitgaaf van atlassen op groote schaal voort-

SeZijn groote mededinger was Willem Janszoon Blaeu, van wien we het adres reeds vinden op een globe-uitgaaf met het jaartal 1599 en die in 1608 het Licht der Zeevaart gaf, een zeeatlas, die allengs het werk van Waghenaerheeft verdrongen. Zijne zaak, later door zijn zoons op schitterende wijze voortgezet, heeft als allerberoemdst product óp dit gebied den Grooten atlas ofte werelt-beschryving gegeven m negen deelen (1648—64), ook met Latijnschen tekst in 11 deelen [Atlas Major 1662); van de Hollandsche uitgaaf heeft de Amsterdamsche bibliotheek een monumentaal exemplaar met zorgvuldig gekleurde kaarten in rijk versierde kast, een geschenk van den heer P. Lagerhuizen. Bij den atlas behoort het Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden en van 's Konings Nederlanden. Ook van Savoye en Piemont gat Blaeu een schitterend Theatrum civitatum, en daarnaast nog een stedeboek van geheel Italië.

Tanssonius bleef èn met den wereldatlas en met den zee-

92

Sluiten