Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atlas steeds met hem concurreeren. Als makers van zeeatlassen moeten we verder nog noemen Jacob Aertsz Colom, Theunis Jacobsz, Pieter Goos, Hendrick Doncker, allen omstreeks het midden van de zeventiende eeuw, en Joannes van Keulen, wiens werkzaamheid nog is voortgezet tot ver in de achttiende eeuw.

Als geografische uitgaven van beteekenis mogen hier nog worden genoemd het werk van Barlaeus over Brazilië, uitgegeven door Blaeu in 1647, de werken over Azie en Africa van Olfert Dapper en Arnoldus Montanus, en die van Joan Nieuhof over China en Brazilië, door Jac. van Meurs uitgegeven omstreeks 1670; Witsen's Noord- en Oost Tartarije (1692), de Aziatische reisbeschrijvingen van Cornelis de Bruyn (begin 18e eeuw), Valentijn's Oud en nieuw OostIndiën (1724—26). Op volledigheid maakt deze mededeeling natuurlijk geen aanspraak.

Bijbeluitgaven en letterkundige werken.

We kunnen er niet aan denken de rijke boekenproductie van Amsterdam in de 17e eeuw in haar geheel zelfs te schetsen. De geographische uitgaven boden ons een voorbeeld, dat vooral van de opleving van Amsterdam in het eind van de 16e eeuw een krachtig beeld gaf. In het vervolg breidt zich de werkzaamheid van den Amsterdamschen boekhandel bijna op elk gebied wijd uit. De stad komt in de boekenproductie van de wereld geheel vooraan te staan. Wat ons in de 16e eeuw vooral trof, dat te Amsterdam bijna uitsluitend Nederlandsche boeken en zoo goed als geene Latijnsche verschenen, geldt nu natuurlijk niet meer. Toch heeft voor de uitgaaf van wetenschappelijke Latijnsche werken Leiden misschien grootere beteekenis.

De Bijbel verschijnt ook te Amsterdam in eene bijna onafgebroken reeks van uitgaven. De groote 16e eeuwsche bijbeluitgever Laurens Jacobsz is in 1604 gestorven en opgevolgd door Jan Eversz. Cloppenburch, die ook tal van bijbels in het licht gaf. Zijn eigen zoon Hendrick Laurensz was bij zijn dood 16 jaar en was in de leer bij Cornelis Claesz, bij wien ook de vader het vak had geleerd. Toen Cornelis Claesz stierf (1609), nam Hendrick diens winkel over. Hij wijdde zich echter niet, zooals de voorganger, aan de uitgaaf van geogra-

93

Sluiten