Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzelfde jaar reed de eerste electrische tram van het Leidscheplein langs de Marnixstraat naar de Brouwersgracht. Langzamerhand volgde de dectrificatie van alle hjnen.

Ook de straatverlichting is sinds 1917 electnsch. Had men in het begin der 19e eeuw nog ohelantarens, meest hangende aan touwen, in 1826 begon de Amsterdamsche Pijpgas-compagnie haren arbeid, dien zij in 1833 overdroeg aan de Engelsche Imperial-Continental-Gas Association Daarnaast ontstand in 1847 de Hollandsche gasfabnek. Smds hetzelfde jaar had de stad een contract met de Engdsche fabriek voor straatverlichting. Nadat de concessie aan de Hollandsche gasfabriek in 1885 was afgeloopen, deed de Imperid twee gasfabrieken bouwen aan den-Haarlemmerweg en in de Linnaeusstraat. In Nov. 1897 besloot de raad de exploitatie door de gemeente te doen geschieden. Drie jaren later werd tot oprichting eener gemeentelijke dectrische centrde besloten: in 1904 werd voor het éérst, en wd op het stationsplein, electrische straatverhchting aangebracht. ..

Iets ouder dan deze gemeente-bedrijven zijn de gemeentewaterldding, overgenomen van de Dumwatermaatsc^ppi? op 1 Mei 1896, en de gemeentetdephoon, die op 1 Nov. 1890 de sinds '80 bestaande BeU-tdephoonmaatschappij verving.

Sinds 1876 is de sttaatteiniging een tak yan gemeentedienst, nadat de in 1848 door dr. Samuël Sarphati opgerichte Maatschappij tot bevordering van landbouw en landomginning van de concessie had afstand gedaan. Over politie en brandweer is boven reeds gesproken.

Slaan wij thans een vluchtigen blik op de geestelijke zijde der Amsterdamsche samenleving, zich openbarend m godsdienst; wetenschap, onderwijs en kunst.

De revolutie van i795 maakte een einde aan de positie der Gereformeerde Kerk ds heerschende landskerk, d bleet de finandede band met den staat bestaan. Van eene in 1798 beproefde verdeeling der kerkgebouwen onder de bestaande gezindten kwam niets. Wel werd in 1810 het onderhoud dezer iebouwen aan dekerk zdve overgelaten: smds dat jaar werden bij de godsdienstoefeningen ook - door „collectanten eelden voor de stoffelijke bdangen mgezameld. In 1816 vernietigde koning Willem I de sinds de reformatie bestaan

160

Sluiten