Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toeloop van pelgrims.

Zoowel de stichting van de bedevaartskapel Tcrheylighenstede, als de uitbreiding van het Begijnhof in de Kalverstraat hebben ontegenzeggelijk den naam van de kleine stad een groote beroemdheid geschonken (Begijnhoven waren in N. Nederland nog zeldzaam) en het gevolg gehad, dat een buitengewoon groot aantal vreemdelingen voortdurend Amsterdam kwam bezoeken, waarvoor huisvesting noodig was, die in de talrijke kloosters gevonden kon worden, wier doel ook juist was gastvrijheid aan pelgrims te verleenen.

Welvaart en rijkdom.

Dat hierdoor handel, groote welvaart en op den duur rijkdom in de stad werd gebracht, ja, dat vele bezoekers zich gaandeweg in deze stad bleven vestigen, ook aangetrokken door de vele aflaten, die van den beginne af aan de vereering van het H. Sacrament bij het bezoeken der H. Stede verbonden waren, spreekt vanzelf. Ook zij die, biddende, rondom deze kapel een omgang gemaakt zouden hebben, deelen, volgens een oorkonde van 1347 in deze aflaten; zoodat hierin reeds een voorlooper kan worden gezien van den thans zooveel godvruchtige belangstelling trekkenden „Stillen Omgang". Een 16e eeuwsch schrijver zegt, dat de beroemdheid van dit heiligdom zoo groot was, ook bij de buitenlanders, dat zij meenden Holland niet gezien te hebben, indien zij de H. Stede niet bezocht hadden. Zoo schrijft Alardus van Amsterdam.

Omstreeks dezen tijd werden te Amsterdam dan ook vele kloosters gesticht, die hier niet alle zeventien in bijzonderheden besproken kunnen worden, doch waarvan één vooral onze aandacht verdient, omdat het mogelijk is van zijn geestelijke geschiedenis meer mede te deelen dan van de andere conventen, en daardoor een algemeen beeld er van te geven.

S. Agnesklooster.

Het is 't klooster van Sint Agnes, waarvan wij de kapel nog kunnen zien aan den O. Z. Voorburgwal. De stichting wordt vermeld op 1397, toen een aantal zusters zich hebben afgescheiden van het klooster van Sint Clara in de Nes, dat tot de Derde Orde van S. Franciscus van Assisië behoorde, waar-

55

Sluiten