Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Amsterdamsche Hofjes, vermoedelijk door Dirck Jacobs geschilderd. Enkele familieportretten zijn in buitenlandsche verzamelingen, als van Heereman te Surenburg.

Kerkelijke Kunst. Oude-Kerk.

De Oude- of Sint Nicolaaskerk moet inwendig een schitterenden indruk gemaakt hebben, toen zij in het begin der 16e eeuw nog versierd was met tal van kunstwerken, waarmede de vrome zin van de „oude burgerij" haar had opgeluisterd. De kerk telde 40 altaren, alle min of meer verfraaid door schilderingen of beeldhouwwerk. Het Onze-Lieve-Vrouwekoor, omstreeks 1555 gesticht door een gilde gewijd aan de H. Maagd Maria, was vooral bekend door zijn kunstwerken. De ramen waren afgesloten door de nu nog aanwezige gebrandschilderde glazen van enorme afmeting, ontworpen door Pieter Aertszen, bijgenaamd „Lange Pier". Het altaar in deze kapel droeg een kunststuk van denzelfden meester, dat evenals een der glasramen, te zien gaf het sterfbed van Maria. Dit schilderstuk was een drieluik, dat bij gesloten deuren, over beide luiken heen, van buiten een voorstelling gaf van den kerstnacht met de aanbidding van het goddelijke Kind door de Drie Koningen. De binnenzijden van de deuren waren beschilderd met andere tafereelen uit Maria's leven. Ook bezat de kapel een zilveren Lieve Vrouwe Beeld. Een der altaren in de kerk werd opgeluisterd door een Afneming van het Kruis, „seer constig, net en wel geschilderdt" door Jacob Cornelisz van Oostsanen. Daarop was een knielende Magdalena voorgesteld met een kunstig geschilderde draperie. Van dezen leermeester van Scorel bezat de kerk ook de Zeven werken van Barmhartigheid. De 14 kolommen van het Hooge koor waren behangen met „vier stuks tapisserijen, yder lang 10 en breet 3 ellen, van goud en zijde gewrogt", ter afsluiting van den kooromgang. De teekeningen hiervoor waren van Jacob van Heemskerck, evenals de reeds vermelde schilderij van Sint Nicolaas. Aan de noordzijde van het hoofdaltaar stond tegen een pijler een kunstig gebeeldhouwd, slank steenen torentje, het 15 M. hooge Sacramentshuisje, ook voor het bewaren van goud en zilveren vaatwerk.

Maar het hoogaltaar spande de kroon. Daarop verhief zich een schilderij met den Calvarieberg, omstreeks 1532 geschil-

61

Sluiten