Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weldadigen Occo. Men kan toch niet veronderstellen, dat in de Kalverstraat twee huizen stonden, die geheel gelijknamig waren. Wellicht was zij een zuster van Cornelis Claeszoon Occo, die in 1540 als schepen wordt vermeld.

Cornelius Crocus.

Cornelius Crocus, in 1528 ludimagister en in 1533 rector van de School aan de Oudezijde, beijverde zich om bij zijn leerlingen de studie van zuiver latijn te bevorderen. Hij schreef o.a. een tooneelstuk Joseph, dat vele malen is herdrukt en door zijn leerlingen in het openbaar is opgevoerd in 1535, nadat de school langen tijd gesloten was geweest wegens de oproeren van de Wederdoopers. Het stuk is opgedragen aan den burgemeester Hendrick Dircksz, den veelbesproken tegenstander van Willem Dircksz Bardes, die aan de zijde stond der opkomende hervormers. Het waren toen dagen van opwinding en feilen politieken strijd, waarvan een ander tooneelstuk, getiteld: ,,'t Spul van den Siecke stadt", de herinnering heeft bewaard, dat in 1535 of '36 is opgevoerd. Bijzonder karakteristiek zijn beide stukken: Crocus' Joseph herinnert aan de middeleeuwsche spelen, terwijl de „Siecke Stadt" een scherp hekelende politieke comedie is, die werd opgevoerd door de schutterij, bekend als sterk hervormingsgezind. De rederijkers namen hun oorsprong bij de schutters, waaronder verschillende partijgenooten der oproerige Wederdoopers gevonden werden. '

Alardus, Crocus en Cannius bestreden met de pen deze nieuwe secten, die evenals de hervorming heimelijk door sommigen van de stadsregeering werden gesteund. Naast de scholen aan de Oude Zijde, waar Crocus, en die aan de Nieuwe Zijde, waar Pieter Vlothuis het rectoraat bekleedden, had zich een derde school gevormd, reeds vóór 1529, om de jongeheden tot hoogere studiën op te kiden. De lessen werden daar gegeven, eerst in het S. Paulus-klooster, later in de rederijkerskamer boven de Waag, door Johannes Sartorius voor het Latijn en het Hebreeuwsch, en door Wouter Deelen voor het Grieksch en Hebreeuwsch. Zij waren aangesteld door de stedelijke overheid. Bij deze lessen werden echter schriftuurverklaringen gegeven, waartegen Crocus met klem is opgekomen. De hervormingsgezinde denkbeelden waren evenwel

66

Sluiten