Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgevers en drukkers na 1578.

In de jaren van stilstand, 1572—1578, was te Amsterdam nog slechts één drukker en uitgever werkzaam. Dit was Harmen Jansz. Muller, zoon en opvolger van Jan Ewoutsz,. evenals zijn vader ook houtsnijder, en ook graveur. Zijne werkzaamheid als drukker en uitgever heeft hij voortgezet tot zijn dood in 1617. Groot werk heeft hij niet geleverd, eene bepaalde richting, een hoofdstreven is in zijn werk ook niet aan te wijzen. Hij drukte wat zich toevallig voordeed, Roomsche stichtelijke boekjes, ook werken van nret-roomsche schrijvers als Coornhert, vertalingen van Erasmus en van de Metamorphosen van Ovidius, liedeboekjes, pamfletten, schoolboekjes, volksboekjes, handboekjes voor kruidkunde en voor rekenkunde enz. Geen enkel Latijnsch of Fransch boek draagt zijn naam.

. Onmiddellijk na den overgang is er reeds een andere drukker in Amsterdam, van zeer beslist karakter, de bekende Nicolaes Biestkens, wiens naam onafscheidelijk verbonden is aan den doopsgezinden Bijbel. Een juisten indruk van zijn werkzaamheid is moeielijk te verkrijgen; zijn naam, en ook plaats en jaar, vindt men slechts bij uitzondering vermeld. „Tot Amstelredam, bij Nicolaes Biestkens van Diest, in de enge kerckstege in de Lelie onder de doornen, Anno 1582" staat in een uitgaaf van de „Veelderhande liedekens"; ook een Nieuw Testament en een „tweede Liedeboeck" van het volgende jaar hebben hetzelfde adres. In 1585 is hij gestorven. Ook daarna verschijnen te Amsterdam nog enkele doopsgezinde boeken, gedrukt voor Willem Jansz Buys door Nicolaes Biestkens den jonge. Deze laatste drukt ook voor andere uitgevers, en we vinden ook later, na langen stilstand, weer werk van hem, o.a. in de jaren 1616 tot 1619 verscheidene stukken van Brederoo, Hooft, Rodenburgh en Coster.

Van heel wat meer beteekenis is de man, die dadelijk na den overgang der Stad(i578) het eerst als boekverkooper vermeld wordt, maar eerst geleidelijk, van 1582 af, met eigen uitgaven voor den dag komt, en na 1588 gaandeweg een allereerste plaats gaat innemen, Cornelis Claeszoon. Hij is de eerste groote uitgever van het herleefde Amsterdam, de man, door wien de Stad als middelpunt van boekenproductie en boekhandel tegen het einde van de 16e eeuw een allereerste plaats 82

82

Sluiten