Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Plantijnsche drukkerij te Leiden. Het werk maakte dadelijk opgang; het heeft tientallen van jaren schippers van alle landen als gids en als voorbeeld gediend. En zooals we geregeld zien, kon de maker op den duur de uitgaaf en verspreiding van het werk niet zelf bezorgen, en het was Cornelis Claeszoon te Amsterdam, die dit op zich nam* en eene reeks van uitgaven met tekst in verschillende talen verspreidde.

In 1585 verscheen een soortgelijk werk met ondersteuning van de Amsterdamsche regeering, de Amstelredamsche zeecaarten van Aelbert Haeyen, ook als eigen uitgaaf van den maker; ook dit boek vinden we in een lateren druk uitgegeven door Cornelis Claeszoon.

Waghenaer zelf gaf in 1592, weer bij de Plantijnsche drukkerij te Leiden, een nieuwen zeeatlas, het Thresoir der zeevaart, kleiner van formaat en met zeer zorgvul(ügen, uitvoerigen tekst; ook dit werk verschijnt reeds na enkele jaren als uitgaaf van Cornelis Claeszoon. Van zijn laatste werk, het Enkhuiser zeecaertboeck is de uitgaaf, die voorzoover wij weten de eerste is, reeds door Cornelis Claeszoon in 't licht gegeven.

En deze uitgever had toen reeds letterlijk alle uitgaven op dit gebied in handen. Van de beide lang overleden stuurlieden Adnaen Gerritsz en Govert Willemsz had hij ook de nagelaten aanteekeningen in handen weten te krijgen en ze, in druk en in houtsnee, in het licht gegeven. En ook de oudere primitieve zeekaartboekjes, het Leeskaartboek van Wisbuy en het Graetboexken, kon men bij hem, in nieuwe uitgaven, krijgen.

In 1595 verscheen bij hem een nieuwe zee-aüas, een kostbare voortzetting van Waghenaers werk, het Kaertboeck van de Midlantsche zee door Willem Barents.

De belangstelling in de zeevaartkunde breidde zich inmiddels uit tot een ruimeren kring. Er bestond behoefte aan zeevaartkundig onderwijs. De toeneming van de algemeene ontwikkeling bracht op onderwijsgebied veel nieuws; naast de klassieke opleiding van de geleerden, voelden velen behoeften aan iets anders. Rekenmeesters, die les gaven in rekenkunde, meetkunde, boekhouden en cosmografie, vestigden zich en kregen toeloop van leerlingen. Een van de vermaardste Amsterdamsche schoolmeesters was Nicolaes Pietersz van Deventer, van wien ons eene reeks leerboekjes voor de genoemde vakken bewaard is. Hij was zelf uitgever van zijn

87

Sluiten